Powrót

PUP Gdynia - Projekt „Postaw na siebie - Zaprojektuj swoją karierę"

Powiat miasta Gdynia / Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Postaw na siebie – Zaprojektuj swoją karierę".

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie, poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej. Wsparciem zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu: 301 osób (169 kobiet, 132 mężczyzn).
 

Grupa docelowa projektu:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni należące co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat, wyłącznie na stanowiska uwzględniające zakres tematyczny co najmniej jednej z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Udział w projekcie osób w wieku 18-29 lat zostanie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych,
 • osoby w wieku 30 lat i więcej, w szczególności  należące  co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby w wieku 55 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 6 lub dzieckiem z niepełnosprawnościami do lat 18,
 • kobiety.

W ramach projektu PUP oferuje:

Szkolenia

Wsparcie ma na celu uzyskanie przez uczestnika projektu kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zwiększających możliwość zatrudnienia. W czasie odbywania szkolenia uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Szkolenia będą realizowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowo organizowane będą szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych, dla osób młodych (do 30 roku życia), u których zostanie zdiagnozowana potrzeba zwiększenia lub uzyskania kompetencji cyfrowych.
Wsparciem zostanie objętych 100 osób w tym 57 kobiet i 43 mężczyzn.

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne mają na celu zatrudnienie bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Bezrobotny/a zatrudniony/a w ramach prac interwencyjnych zdobędzie doświadczenie zawodowe, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Za zatrudnienie bezrobotnego/ej pracodawcy zostaną zrefundowane część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia przez okres 6 m-cy. Oferty prac interwencyjnych pozyskiwane będą w wyniku prowadzonego dla pracodawców naboru wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.
Wsparciem zostanie objętych 45 osób w tym 26 kobiet i 19 mężczyzn.

Staż

Staże zorganizowane będą na okres do 6 miesięcy i zapewnią zdobycie nowych umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Uczestnikom/-czkom w okresie odbywania stażu zostanie wypłacone stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku. Każdy uczestnik/-czka po zakończeniu stażu otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu oraz wystawioną przez pracodawcę opinię zawierającą informację o realizowanych zadaniach i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.
Wsparciem zostanie objętych 85 osób w tym 48 kobiet i 37 mężczyzn.

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja)

Dotacja umożliwia realizacje planów biznesowych i wspiera jednocześnie rozwój grona lokalnych przedsiębiorców. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.
Wsparcie na podjęcie  działalności gospodarczej może być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Wsparciem zostanie objętych 71 osób w tym 40 kobiet i 31 mężczyzn.
 

PUP zapewnia:

 • stypendium podczas szkoleń i stażu;
 • materiały szkoleniowe;
 • dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji lub kompetencji;
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe.

Wsparcie osób młodych:

Udział w projekcie osób w wieku 18-29 lat zostanie poprzedzone oceną kompetencji cyfrowych. W razie potrzeby nastąpi uzupełnienie lub zwiększenie poziomu umiejętności w tym zakresie.

Ponadto wsparcie osób młodych będzie uwzględniać zakres tematyczny wchodzący w zakres co najmniej jednej z Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP):

 • ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne;
 • ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
 • ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
 • ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

 
Rezultatem udziału w projekcie będzie zatrudnienie lub samozatrudnienie przez co najmniej 70 % uczestników projektu oraz uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach.

Planowany okres realizacji projektu: 1.01.2023 r. – 31.12.2024 r.

Otrzymane dofinansowanie:Wartość projektu: 4 716 956,34 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 009 412,89 zł

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, 21.11.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.