Powrót

PUP Garwolin - Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie szkolenia indywidualnego w ramach projektu „Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (IV)" dla 4 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (4 mężczyzn).

Preferowane grupy w naborze:

  • osoby z niepełnosprawnościami 18-29 lat (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności),
  • osoby  długotrwale bezrobotne 18 – 29 lat (wg. definicji Eurostat  osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • osoby o  niskich kwalifikacjach 18 – 29 lat  tj osoby , które zakończyły edukacje na maksymalnym poziomie szkoły średniej: szkoła zawodowa, liceum, technikum, uzupełniające liceum lub  technikum po szkole zawodowej  (definicja systemu klasyfikacji ISCED 1997).

 

Pozostałe grupy osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat spełniające dodatkowe kryteria naboru do uczestnictwa w projekcie.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 8 000,00 zł brutto.
 
Dodatkowe kryteria

Zgodnie z dokumentacją naboru do projektów ze środków w ramach PO WER uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Garwolinie, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w POWER2014-2020.

Z rekrutacji wyklucza się  osoby bezrobotne, które w 2020 r. były aktywizowane poprzez staż, szkolenie, bon na zasiedlenie, dotację na podjecie działalności gospodarczej w ramach realizacji tego samego projektu „Aktywizacja osób młodych w powiecie garwolińskim (IV)". Jest to wymógł wynikający z celów realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój stanowiący objęcie wsparciem w projekcie jak największej ilości osób bezrobotnych.

Wnioskodawca ubiegający się o bon na zasiedlenie w ramach środków EFS musi spełnić kryteria wynikające z Ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia (…) oraz z warunków realizacji efektywności zatrudnieniowej w ramach projektów unijnych na 2021 r., w tym zadeklarować bezpośrednie (w ciągu 28 dni od otrzymania bonu na zasiedlenie) zatrudnienie na umowę o pracę z co najmniej najniższym wynagrodzeniem miesięcznym (zgodnie ustawą z dnia 26.06.1974 r. -Kodeks pracy) lub podjęcie działalności gospodarczej. Deklarowane warunki zatrudnienia (forma, wymiar, okres) mają wpływ na pozytywne rozpatrzenia wniosku.

O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje rzeczywisty wpływ kompletnego wniosku do PUP  w Garwolinie. W tym celu należy je w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu: ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin lub do sekretariatu PUP w Garwolinie pok. 109.

Formularze wniosków należy pobrać na stronie Urzędu garwolin.praca.gov.pl

PUP w Garwolinie ul. Mazowiecka 26  tel. 025 6852500, e-mail: sekretariat@pup.garwolin.pl , garwolin.praca.gov.pl

Sprawy dotyczące bonu na zasiedlenie – pok. 107  tel. 025 6852512

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie, 25.11.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.