Powrót

PUP Białobrzegi - Rekrutacja uczestników do projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach prowadzi rekrutację uczestników do projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (IV)" na zadania: staż, szkolenie, bon na zasiedlenie.

1. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Białobrzegach jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby,  które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020 tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • nie pracują,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
2. Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych  wsparciem co najmniej 20% uczestników znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby w wieku 18 - 24 lat pozostające bez pracy przez okres min. 6 miesięcy; osoby w wieku 25-29 lat pozostające bez pracy przez okres min. 12 miesięcy);
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
 
Wnioski należy pobrać ze strony internetowej PUP Białobrzegi umieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Składowa 5, 26-800 Białobrzegi. Wypełnione wnioski należy złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych PUP Białobrzegi w terminie od 07.01.2021r. do odwołania.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać:
 • Staż: Urszula Sobczak, pokój nr 8, tel.: 048 613-24-80 wew. 108
 • Szkolenie: Karolina Smagowska, pokój nr 18, tel.: 048 613-24-80 wew. 117
 • Bon na zasiedlenie: Halina Mazurkiewicz, pokój nr 15, tel.: 048 613-24-80 wew. 106.
 
W pierwszej kolejności realizowane będą:
 1. Wnioski gwarantujące efektywność zatrudnieniową: min. 3 miesiące z minimalnym wynagrodzeniem miesięcznym za pracę.
 2. Wnioski pracodawców, którzy wywiązali się z zobowiązania zatrudnienia wynikającego z zawartych umów w poprzednich latach.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER)
 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach, 8.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.