Powrót

Projekt pn. „Zaprojektuj Siebie! 2"

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje o projekcie zwiększającym szanse na zatrudnienie i wzrost umiejętności społecznych - „Zaprojektuj Siebie! 2".

Projekt pn. „Zaprojektuj SIEBIE! 2" ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost umiejętności społecznych 150 os. (83 kobiet i 67 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. mazowieckie – z terenu m.st. Warszawa, w okresie od 1.11.2020 r. do 31.10.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Liderem w Projekcie jest Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski
Biuro Projektu znajduje się w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34.

Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, spełniające następujące przesłanki:

 • zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym;
 • mające ukończony 18. rok życia;
 • mieszkające na terenie m. st. Warszawy;
 • nie korzystające, w okresie przed przystąpieniem do projektu oraz w jego trakcie, ze wsparcia w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19;
 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

 

Preferowane osoby do objęcia wsparciem w szczególności, to:

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • kobiety;
 • osoby, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 674,00 zł;
 • osoby powyżej 50. roku życia;
 • osoby zamieszkujące dzielnice: Targówek, Praga Północ oraz Bielany;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby posiadające wykształcenie na poziomie gimnazjalnym;
 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku;
 • osoby posiadające co najmniej 3 dzieci.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w:

1. Diagnozie uczestnika projektu (udział obowiązkowy):

 • Indywidualne konsultacje z psychologiem – 2 godz./os.,
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – 2 godz./os.

2. Szkoleniach zawodowych wraz z egzaminem:

 • Magazynier – gospodarka magazynowa wraz z obsługą skanera i wózka widłowego;
 • WordPress;
 • Pracownik administracyjno-biurowy;
 • Marketing i sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej;
 • Specjalista ds. obsługi klienta;
 • Specjalista ds. rachunkowości;
 • Specjalista ds. kadr i płac;
 • oraz wielu innych szkoleniach zawodowych.

Na czas trwania szkolenia zawodowego uczestnicy ww. szkolenia są zgłaszani do ubezpieczenia wypadkowego, rentowego, emerytalnego i zdrowotnego oraz w ramach szkolenia przysługuje im stypendium szkoleniowe w wysokości 6,89 zł/h szkolenia.

3. Warsztatach:

 • Trening kompetencji społecznych i interpersonalnych – 3 dni x 6 godzin.

4. Stażu zawodowym (3 m-ce), którego uczestnicy otrzymają:

 • Badanie lekarza medycyny pracy,
 • Stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł netto/m-c,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy 98,00 zł/m-c,
 • W trakcie trwania stażu zawodowego Lider projektu opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe, rentowe, emerytalne i zdrowotne.

5. Indywidualnych spotkaniach ze specjalistami:

 • Indywidualny coaching zawodowy – śr. 3 godz./os.,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 3 godz./os.,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychospołeczne – śr. 4 godz./os.,
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – razem śr. 4 godz./os:
  • psychoterapeuta,
  • dietetyk,
  • prawnik,
  • specjalista ds. edukacji finansowej.

Zapewniamy:

 • catering i zwrot kosztów dojazdu*,
 • stypendium szkoleniowe (6,89 zł za godz./os.) i materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidulne – (8,80 zł/spotkanie)

* Zwrot kosztów dojazdu dotyczy warsztatów, szkoleń oraz spotkań indywidualnych w formie stacjonarnej, catering dotyczy warsztatów oraz szkoleń stacjonarnych

Forma:

Warsztaty, szkolenia i spotkania indywidualne w formie stacjonarnej lub „online"

 

Kontakt:

Biuro projektu czynne od pn.-pt. w godz. 9.00-16.00
ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34
01-824 Warszawa
Tel. 530 917 012
E-mail: biuroprojektu@mgsd.pl
www.eu.mgsd.pl

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy, 12.01.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.