Powrót

Praca w Służbie Więziennej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2010-04-21

Chciałbyś pracować w służbie mundurowej, ale nie w wojsku lub policji? Może praca w Służbie Więziennej jest dla Ciebie?

Służba Więzienna to umundurowana i uzbrojona formacja apolityczna podległa ministrowi sprawiedliwości. Posiada własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym.

Jednostki organizacyjne Służby Więziennej:

 • Centralny Zarząd Służby Więziennej,
  • okręgowe inspektoraty Służby Więziennej w miastach wojewódzkich, które koordynują:
   • zakłady karne,
   • areszty śledcze,
   • ośrodki doskonalenia kadr.

Jak wstąpić do Służby Więziennej?

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzą komórki kadrowe podstawowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (aresztów śledczych, zakładów karnych). To one przyjmują podania od kandydatów.

Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz okręgowe inspektoraty nie prowadzą naboru!

Jakie warunki musisz spełnić, aby wstąpić do Służby Więziennej?

 • być obywatelem Polski,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • nie być karanym,
 • korzystać z pełni praw publicznych i cywilnych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej?

Postępowanie kwalifikacyjne to m.in.:

 • ocena dokumentów,
 • rozmowa kwalifikacyjna oceniająca zdolność kandydata do nawiązywania i
 • podtrzymywania kontaktu, motywację do służby,
 • badanie psychologiczne określające predyspozycje osobowościowe i intelektualne kandydata,
 • test sprawności fizycznej.

Dalsze czynności związane z oceną wyżej wymienionych etapów przeprowadzają odpowiednie organy Służby Więziennej i powołane komisje.

Kiedy postępowanie kwalifikacyjne może być przerwane lub zaniechane?

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przerwane lub zaniechane, jeżeli:

 • nie złożysz dokumentów w wyznaczonym terminie bądź nie usuniesz braków w dokumentach w dodatkowym terminie,
 • nie poddasz się czynnościom przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • nie spełnisz warunków określonych powyżej,
 • przynajmniej z jednego etapu postępowania kwalifikacyjnego otrzymasz wynik negatywny.

Jeżeli interesuje Cię praca w Służbie Więziennej, więcej informacji na jej temat możesz znaleźć na stronie: http://www.sw.gov.pl/
oraz w: ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej (DzU nr 207 z 2002 r. poz. 1761 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (DzU nr 21 poz. 131).

Opracowała:
Monika Węcław


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – obowiązki pracodawcy
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest bardzo popularnym, uproszczonym trybem zatrudniania w Polsce cudzoziemców z 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Warto pamiętać, że pracodawca, który zarejestruje w powiatowym urzędzie pracy taki dokument ma pewne obowiązki. Jakie?

 • Trzynastka, czyli kto może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie?
  Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej. Warunki wypłaty dodatkowego wynagrodzenia określa ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Jaka kategoria pracowników może liczyć na otrzymanie trzynastki?

 • Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie oświadczenia z art. 88za
  Pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i chcą, aby cudzoziemiec pracował u nich dłużej niż okres wskazany w oświadczeniu, mogą skorzystać z art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepis w nim zawarty jest ułatwieniem kontynuacji zatrudnienia w okresie oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pracę. Jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać?

 • Świadczenia pieniężne z urzędu pracy
  Osoby bezrobotne rejestrując się w powiatowych urzędach pracy, mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium i świadczenie dla rolników zwalnianych z pracy są wsparciem pieniężnym oferowanym przez urzędy pracy osobom bezrobotnym.

 • Jak zakończyć umowę o pracę?
  Kodeks pracy, w zależności od czasu trwania umowy, a także celu w jakim zostaje zawarta, wyodrębnia trzy rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony (w tym umowa na zastępstwo) oraz na czas nieokreślony. Na podstawie tych umów zarówno pracodawca, jak i pracownik może wystąpić z inicjatywą zakończenia współpracy. Jednak każdy z tych sposobów pociąga za sobą pewne wymogi prawne.

 • Wynagrodzenie a zajęcie komornicze
  Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Komornik sądowy ma obowiązek wysłać zarówno do pracownika, jak i jego pracodawcy odpisy zajęcia komorniczego. Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć komornik? Jaka jest kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

 • Cudzoziemcy w Polsce - czym jest karta pobytu?
  Cudzoziemcy, którzy chcą przedłużyć swój pobyt w Polsce najczęściej wnioskują o zezwolenie na pobyt czasowy. Wśród wniosków dominują te, składane w związku z pracą. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu. Czym jest ten dokument? Jaki jest jego termin ważności? Kiedy należy go wymienić?

 • Dodatkowy urlop na opiekę nad dzieckiem
  Rodzice dzieci do 14. roku życia mogą skorzystać z dodatkowego urlopu na opiekę nad dzieckiem. Podpowiadamy, komu taki urlop przysługuje.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.