Powrót

Nabór do Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce

Trwa nabór do Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

Praca w Służbie Więziennej to gwarancja stałego zatrudnienia i całkiem niezłych zarobków. To duża odpowiedzialność za siebie i za innych. To też satysfakcja i poczucie misji.

Kogo poszukuje Służba Więzienna do pracy? Jakie warunki musi spełnić kandydat?

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1631) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nw. stanowiska w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce:

 • strażnik działu ochrony - planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób;
 • młodszy wychowawca działu penitencjarnego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;
 • młodszy referent/ młodszy instruktor (informatyk) – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;
 • kierowca działu kwatermistrzowskiego - planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;
 • młodszy referent działu kwatermistrzowskiego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby;
 • młodszy psycholog ośrodka diagnostycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;
 • młodszy psycholog działu terapeutycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;
 • młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych- planowana liczba przyjęć maksymalnie 3 osoby.

Rekrutacja trwa do 16 sierpnia  2022 r.

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Zachęcamy do zainteresowania się ofertą pracy również studentów I absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo publiczne I prawo oraz I absolwentów klas mundurowych.

Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy I doświadczenia. Gwarantujemy stabilne warunki pracy i szansę zawodowego rozwoju.

Zalety pracy w służbie więziennej:

 • zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej;
 • zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby;
 • możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby;
 • atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku;
 • dodatek za stopień;
 • dodatek służbowy;
 • dodatek z tytułu wysługi lat;
 • nagrody uznaniowe;
 • możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia;
 • szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera.

Wymaganie ogólne stawiane kandydatom:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 3. korzystająca z pełni praw publicznych;
 4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 8. posiadająca zdolność fizyczną I psychiczną do pełnienia służby.

Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie w tym w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

Więcej informacji:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50
Tel: (22) 640-82-51 / (22) 848-62-68
E-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

Aktualne oferty pracy w Służbie Więziennej znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce PRACA.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu, 5.08.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.