Powrót

MUP Lublin - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2021.

Termin naboru wniosków: od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

Limit środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021 wynosi 985 000,00 zł.
 
Pracodawca przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
Kierując się zasadą racjonalności i gospodarności środków publicznych celem objęcia wsparciem jak największej liczby pracodawców wprowadza się następujące ograniczenie: jeden pracodawca jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.
 
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników lub pracodawcy mogą być przyznane pracodawcy spełniającemu co najmniej jeden z niżej wymienionych priorytetów ustalonych na 2021 rok przez ministra właściwego ds. pracy.
         
Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021 określone przez ministra właściwego ds. pracy:      

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 
Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków KFS uwzględnia się:
 • zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1409 z póz. zm.).
 
Wnioski KFS można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek w formie papierowej można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć w siedzibie Urzędu przy ul. Niecałej 14 w Lublinie w miejscu wyznaczonym w budynku MUP od godz. 7:45 do 15:00.

W przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufania w/w dokumenty można złożyć drogą elektroniczną przez stronę: https://muplublin.praca.gov.pl/uslugi-elektroniczne

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
 
UWAGA !
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
- niedołączenia wszystkich wymaganych załączników,
- złożenia wniosku poza terminem i godziną naboru, określonymi powyżej.
             
Aktualne dokumenty wraz z Regulaminem KFS dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu: www.muplublin.praca.gov.pl zakładka Dla Pracodawców i Przedsiębiorców – Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, 17.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.