Powrót

MUP Lublin - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie ogłasza, że od dnia 1.02.2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).

O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:
 • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą umieszczoną na stronie PUP;
 • wykażą, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskali przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu  do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej okreslonym kodem PKD),
 • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

 
WYSOKOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA I ZASADY SPŁATY

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. Dotacja udzielana jest jednorazowo.
Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
Jeśli przedsiębiorca nie spełni warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji – ma obowiązek zwrotu dotacji.
W przypadku konieczności zwrotu dotacji MUP w Lublinie przygotuje i prześle do przedsiębiorcy harmonogram spłat dotacji wraz z numerem rachunku bankowego, na który przedsiębiorca zobowiązany będzie zwrócić dotację.
Okres zwrotu dotacji nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie zwrotu dotacji będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji liczonym od dnia udzielenia dotacji.

 
W zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), odpowiednio zastosowanie będą miały zapisy art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
 
 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOTACJĘ

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie: muplublin.praca.gov.pl
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy.

Na otrzymanie dotacji przyznawanej na podstawie rozporządzenia nie będzie miał wpływu również fakt otrzymania dotacji przyznawanej na postawie art. 15zze4. Tak więc przedsiębiorca, który otrzymał dotację przyznawaną na postawie ustawy o COVID-19, będzie mógł otrzymać dotację określoną przepisami rozporządzenia, o ile spełni warunki jej przyznania. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
 
 
W celu złożenia wniosku należy:
 1. wejść na portal praca.gov.pl,
 2. wybrać opcję "tarcza antykryzysowa",
 3. wybrać opcję "Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy ".
 4. wybrać z listy jako adresata "Miejski Urząd Pracy w Lublinie",
 5. wypełnić udostępniony formularz.
UWAGA !!!
NALEŻY WYPEŁNIĆ WŁAŚCIWY FORMULARZ:
O UDZIELENIE DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKRO I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY – rozp. rozdz.3
A NIE O UDZIELENIE POŻYCZKI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY 


UWAGI KOŃCOWE

W celu usprawnienia sposobu rozpatrywania wniosku, Miejski Urząd Pracy w Lublinie prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące dane zawarte we Wniosku, które stanowią powód negatywnej weryfikacji przez system informatyczny Syriusz:
 • NIP wnioskodawcy nie figuruje w CEIDG/KRS,
 • podana nazwa firmy nie jest zgodna z nazwą podaną w CEIDG/KRS,
 • firma nie prowadziła działalności przed 30.11.2020 r.,
 • firma nie jest aktywna na dzień: 30.11.2020r., złożenia lub weryfikacji wniosku lub daty rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności wskazującej jej zawieszenie,
 • przedsiębiorca w danych organizacji ma zaznaczony znacznik „likwidowana" lub „zlikwidowana",
 • organizacja ma wielkość inną niż „mikro" lub „mały" przedsiębiorca,
 • brakuje adresu „Stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej" w CEIDG, (w KRS kontrola dotyczy adresu siedziby), adres działalności gospodarczej z CEIDG (w KRS adres siedziby) jest spoza obszaru działania urzędu (na podstawie powiatów obsługiwanych przez urząd ze słownika placówek),
 • w danych wnioskodawcy podano inny REGON, w porównaniu z danymi z CEIDG/KRS (zgodność powinna być na pierwszych 9 znakach),
 • dla numeru rachunku bankowego wskazanego na wniosku istnieje już inny wniosek typu CovDotR o statusie „rozpatrzony pozytywnie" lub „rozliczony" bez zaznaczonej rezygnacji wnioskodawcy i niepozostający bez rozpatrzenia i z tym samym numerem rachunku lub istnieje wypłata z innego wniosku typu CovDotR na ten sam rachunek bankowy,
 • nr PKD przeważającego rodzaju działalności określony w CEIDG nie jest zgodny z podstawowym PKD na wniosku,
 • numer PKD na wniosku nie jest zgodny z PKD w rejestrze REGON z GUS (usługa weryfikacji w Aplikacji Centralnej),
 • numer rachunku bankowego nie istnieje w „białej liście" płatników VAT (usługa weryfikacji w Aplikacji Centralnej),
 • przedsiębiorca skorzystał już z dotacji CovDotR w innym PUP (usługa weryfikacji w Aplikacji Centralnej),
 • dla danego przedsiębiorcy w PUP złożono inny wniosek o typie refundacji CovDotR. Wniosek ma status „rozpatrzony pozytywnie" lub „rozliczony" z niezaznaczoną informacją „bez rozpatrzenia" lub „rezygnacja wnioskodawcy".

 
Miejski Urząd Pracy w Lublinie prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywanie numeru rachunku bankowego, który istnieje w „białej liście" płatników VAT, nie należy podawać prywatnych numerów rachunków bankowych.

W celu prawidłowego wypełnienia Formularza w zakresie otrzymanej pomocy publicznej, MUP w Lublinie proponuje sprawdzenie wysokości otrzymanej pomocy również na stronie: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary
 
Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 marca 2021 r.
 
Wypłata dotacji nastąpi jednorazowo po zaakceptowaniu Wniosku przez MUP w Lublinie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę we Wniosku.

 
W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel: 81 466 52 44, 81 466 52 57 lub za pośrednictwem e-mail: tarcza@mup.lublin.pl
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, 17.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.