Powrót

Fundusz pożyczkowy dla kobiet – nowy instrument na rynku pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2014-12-31

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości planuje wprowadzić na rynek nowy instrument wspierający kobiety prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które dopiero planują taką działalność rozpocząć.

W ramach planowanego wsparcia kobiety będą mogły ubiegać się o nisko oprocentowaną pożyczkę na założenie lub rozwój własnej firmy.

Kto może otrzymać pożyczkę

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi o pożyczkę będą mogły wnioskować kobiety mieszkające na terytorium Polski, które są przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą lub zamierzają dopiero taką działalność rozpocząć. W obu przypadkach warunkiem jest prowadzenie działalności na terenie kraju. Projekt będzie miał charakter pilotażowy, co oznacza, że pożyczki będą udzielane na działalności zlokalizowane na obszarze wybranych powiatów – wykaz dostępny będzie w treści dokumentacji konkursowej.

Pożyczka udzielana będzie na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami, po przeprowadzeniu analizy ryzyka jej niespłacenia i po ustanowieniu zabezpieczenia.

O wsparcie będzie można ubiegać się jedynie na działalność gospodarczą, co oznacza, iż spółki cywilne środków nie otrzymają.

Wysokość pożyczki

Pożyczki będą udzielane w wysokości od 20 000 zł do 40 000 zł. Przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 95 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Oprocentowanie ma być stałe i wynosić 2 proc. w skali roku.

Na co można przeznaczyć środki

W ramach uzyskanej pożyczki przedsiębiorca będzie mógł pokryć wydatki związane z:

 • pokryciem cen nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;
 • zakupem usług, z wyłączeniem usług doradczych;
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych;
 • adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
 • zakupem materiałów i wyposażenia;
 • ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Do uregulowania środkami pożyczki nie kwalifikują się wydatki poniesione na bieżące koszty funkcjonowania oraz zobowiązania publicznoprawne, czyli podatki, składki ubezpieczeń społecznych, składki ubezpieczenia zdrowotnego itp.

W ramach pożyczki będzie możliwe współfinansowane przedsięwzięć, których celem jest:

 • uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków;
 • rozwój działalności gospodarczej.

Okres spłaty

Pożyczka udzielana będzie na okres do 5 lat, przy czym na realizację przedsięwzięcia objętego pożyczką przeznaczone jest 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy o pożyczkę.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. Karencja nie może przekraczać roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet zostanie uruchomiony najprawdopodobniej już w I kwartale 2015 r.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Zobacz także:


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • [#KORONAWIRUS] Tarcza antykryzysowa
  Poniżej publikujemy linki do informacji nt. wsparcia przedsiębiorców, które realizowane jest przez powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy.

 • Pracodawcy w obliczu koronawirusa
  Czy skierować pracowników na badania, wdrożyć system pracy zdalnej, wprowadzić dodatkowe środki ostrożności – to tylko niektóre pytania zadawane przez firmy w ostatnich dniach. Co mogą zrobić pracodawcy, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19? Jakie działania przewiduje ustawodawca?

 • [#KORONAWIRUS] Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący rejestracji w urzędach pracy
  Odniesienie MRPiPS do pytań związanych z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa.

 • [#KORONAWIRUS] Informacja MRPiPS dotycząca kontaktów pracowników urzędów pracy z klientami
  Aktualne wytyczne MRPiPS dotyczące ograniczania bezpośrednich kontaktów w urzędzie pracy oraz możliwości korzystania z usług urzędu drogą elektroniczną. Pismo zawiera stanowisko MRPiPS w sprawie przypadków, w których możliwe jest usprawiedliwienie nieobecności na obowiązkowych wizytach, szkoleniu i pracach społecznie użytecznych oraz wyjaśnia okoliczności dopuszczające możliwość odmowy przyjęcia zaproponowanej przez urząd oferty pracy, innej formy wsparcia oraz niewyrażenia zgody przez pracodawcę na skierowanie kandydatów do pracy lub przyjęcie ich do pracy.

 • [#KORONAWIRUS] Informacja MRPiPS dotycząca realizacji staży oraz działań finansowanych w ramach KFS
  Aktualne wytyczne MRPiPS dotyczące realizacji staży oraz działań finansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • [#KORONAWIRUS] Rejestracja elektroniczna w urzędzie pracy
  Z uwagi na ograniczenia kontaktów osobistych wprowadzone w z związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego przez #KORONAWIRUS, w większości urzędów pracy, możliwe jest dokonywanie wyłącznie pełnej rejestracji za pomocą profilu zaufanego e-puap lub podpisu elektronicznego.

 • Jak często zmieniamy pracę
  Wiele osób boi się przekwalifikowania i dokształcania. Często to właśnie stabilność zatrudnienia jest czynnikiem decydującym o naszej karierze zawodowej. Jakie są najczęstsze powody zmiany pracy i jak to wygląda w naszym CV?

 • Kompetencje twarde i miękkie
  W procesie rekrutacji danego kandydata w pierwszej kolejności sprawdzane są jego umiejętności, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Jednak czy te są najważniejsze przy wyborze kandydata? Okazuje się, że nie tylko wiedza i doświadczenie świadczą o atrakcyjności pracownika. Coraz większą wagę przywiązuje się do tzw. kompetencji miękkich. Czym są i jakie mają znaczenie?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.