Powrót

Czy można odmówić przyjęcia oferty z urzędu pracy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2011-04-05

Na osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne zostały nałożone obowiązki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ich niewykonanie wiąże się m.in. z pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej.

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna musi być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Ma ona również obowiązek stawiania się
w urzędzie pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia. W trakcie obowiązkowej wizyty pośrednik pracy może przedstawić osobie bezrobotnej propozycje ofert pracy. Co się stanie, jeśli odmówi ona przyjęcia takiej oferty?

Jeżeli osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, może zostać pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Pojęcie „odpowiedniej pracy” należy rozumieć  jako zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny posiada wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po wcześniejszym szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i powrotu środkami transportu zbiorowego nie przekracza trzech godzin dziennie, oraz za wykonywanie których osiąga się miesięcznie co najmniej minimalne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Jeżeli przedstawiona oferta pracy nie spełnia podanych powyżej kryteriów, osoba bezrobotna może uzasadniać odmowę jej przyjęcia. W sytuacji, gdy wykonywanie danej pracy jest niemożliwe ze względu na przeciwwskazania zdrowotne konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego. Wszelkie dokumenty potwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac należy przedstawić w momencie rejestracji.

Agnieszka Maciejczuk

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  Przepisy Kodeksu pracy określają prawa i obowiązki pracowników. Przede wszystkim po to, by ich chronić. Ciężkie naruszenie praw pracownika stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę, a niektóre z wykroczeń przeciwko prawom pracownika mogą być podstawą do nałożenia na pracodawcę kary grzywny.

 • Wymiar czasu pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zasady, na których pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. Jedną z nich jest deklarowany wymiar czasu pracy. Jak rozumieć ten zapis ustawy?

 • Nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
  Zatrudnienie cudzoziemca, zwłaszcza z kraju trzeciego, wymaga spełnienia określonych warunków. W przeciwnym razie może dojść do nielegalnego powierzenia pracy. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 • Czy osoba samotnie wychowująca dziecko może dłużej pobierać zasiłek dla bezrobotnych?
  Czy fakt samotnego wychowywania dziecka ma wpływ na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? Gdy w trakcie pobierania zasiłku bezrobotny stanie się osobą samotnie wychowującym dziecko, zmieni się czas pobierania zasiłku? Odpowiadamy.

 • Czym jest wypowiedzenie zmieniające?
  Pracodawca, który chce dalej zatrudniać pracownika, ale na innych warunkach niż określone w umowie o pracę, może skorzystać z przewidzianej w art. 42 Kodeksu pracy formy wypowiedzenia warunków pracy i płacy, zwanej wypowiedzeniem zmieniającym.

 • Co może się zmienić w umowie zlecenia w 2023 roku?
  Wprowadzenie pełnego oskładkowania umów zleceń było dyskutowane od wielu lat. W I kwartale 2023 roku planowane jest wprowadzenie rewolucyjnych zmian dotyczących umów cywilnoprawnych. Co może się zmienić i czy ktoś skorzysta na tych zmianach? Sprawdź.

 • Kiedy można zatrudnić dziecko?
  Przy spełnieniu przez pracodawcę pewnych warunków, przepisy prawa pracy dopuszczają zatrudnianie osób niepełnoletnich. Jest to młodzież w wieku 15-18 lat, którą nazywamy pracownikami młodocianymi. Niezależnie od tych zasad, istnieje też możliwość zlecenia pracy dziecku. Kiedy i na jakich zasadach? Wyjaśniamy.

 • Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce w ramach zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy zmienia warunki zatrudnienia lub pracodawcę, nie zawsze musi składać wniosek o nowe zezwolenie. Może również zmienić te, które ma. Co warto wiedzieć o procedurze zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy