Powrót

Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-01-02

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy wprowadza rozwiązania wspierające przedsiębiorców, u których pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane jest na zasadzie bezzwrotnej pomocy finansowej na rzecz ochrony miejsc pracy pracowników, w oparciu o zasadę de minimis.

Szczególne rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy

Kto może ubiegać się o pomoc?

Przepisy ustawy skierowane są do przedsiębiorców:

 • u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15 proc.  w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • którzy nie zalegają z regulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem gdy:
  • zawarli umowę z ZUS lub otrzymali decyzję urzędu skarbowego w sprawie zadłużenia i terminowo opłacają raty lub korzystają z odroczenia terminu płatności,
  • zaleganie w regulowaniu składek powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku plan spłaty zadłużenia wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności lub o odroczenie płatności;
 • wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

a w latach 2015 – 2017 do przedsiębiorców:

 • u których przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej według PKD wskazuje na jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także w wynikających z nich usługach, na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, a produkt tej działalności doznał ograniczeń ilościowych lub wartościowych w obrocie handlowym na krajowych lub zagranicznych rynkach towarowych, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, wwozu towarów na terytoria innych krajów;
 • u których ograniczenia w obrocie handlowym, o którym mowa wyżej, spowodowały spadek obrotów gospodarczych, łącznie nie mniej niż o 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 6 sierpnia 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
  • którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy:
   o zawarli umowę z ZUS lub otrzymali decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacają raty lub korzystają z odroczenia terminu płatności, lub
  • zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorcy dołączą do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułowych składek lub o odroczenie płatności tych składek;
 • wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Z czego będziesz mógł skorzystać?

Przedsiębiorcy mogą:

 • skorzystać z instytucji tzw. przestoju ekonomicznego, czyli okresu niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, pozostającego w gotowości do pracy;
 • obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy z przyczyn niedotyczących pracownika do nie więcej niż połowy wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi, który został objęty przestojem ekonomicznym lub któremu został obniżony wymiar czasu pracy, przysługuje:

 • świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego, do wysokości 100 proc. kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy – finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • wynagrodzenie – finansowane ze środków przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy, w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, z Funduszu przysługują środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników od przyznanych świadczeń.

Świadczenie oraz wynagrodzenie przysługują w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika, a w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy - z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy przed obniżeniem.

Wyżej wymienione świadczenia przysługują pracownikom zatrudnionym przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

Na jakich pracowników przedsiębiorca nie otrzyma świadczenia?

Przedsiębiorca nie może ubiegać się o świadczenia na pracowników, dla których otrzymał pomoc:

 • na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy w okresie obowiązywania umowy,
 • na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON w okresie obowiązywania umowy.

Jak ubiegać się o pomoc?

Aby otrzymać świadczenia przedsiębiorca powinien złożyć do właściwego ze względu na siedzibę firmy marszałka województwa, za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy, wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami.

Dodatkowe wsparcie

Przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń, dodatkowo może wystąpić do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy z wnioskiem o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy. Szkolenie powinno być uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy.

Wysokość dofinansowania na jednego pracownika wynosi 80 proc. kosztów szkolenia, nie więcej niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia i może obejmować koszty:

 • należności przysługujących instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia;
 • przejazdów związanych z udziałem w szkoleniach;
 • badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia;
 • obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem.

Szczegółowe informacje na temat rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy można uzyskać w wojewódzikim urzędzie pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Napisz do nas - Zielona Linia

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.