PUP Chojnice - Zdobądź nowe kwalifikacje w ramach szkoleń!

Zdobądź nowe kwalifikacje lub uprawnienia w ramach szkoleń i skorzystaj z finansowej pomocy urzędu pracy!

Kwota dofinansowania szkolenia: do 4 000 zł na osobę

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, 19.02.2018


PUP Chojnice - Nabór wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ogłasza nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Konkursu Nr 1/KFS/2018.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 19 do 21 lutego 2018 r. lub do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, 19.02.2018


PUP Czarnków - Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile prowadzi nabór na II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.

Termin szkolenia: 7.05-31.08.2018 r.

Składanie wniosków na poszczególne formy aktywizacji następuje w systemie ciągłym – do wyczerpania środków finansowych.

Kontakt:

WKU Piła

ul. Kossaka 16

tel. 261 522 000

www.pila.wku.wp.mil.pl

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, 19.02.2018


PUP Czarnków - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile 20.02.2018 r. organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie w godz. 8:00-10:30 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzyżu Wielkopolskim w godz. 11:30-14:00.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, 19.02.2018


PUP Czarnków - Środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych w 2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje o środkach finansowych na aktywizację osób bezrobotnych na rok 2018 oraz planowanych formach aktywizacji.

Składanie wniosków na poszczególne formy aktywizacji następuje w systemie ciągłym – do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, 19.02.2018


PUP Czarnków - Nabór wniosków w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od 12.02.2018 r. do 28.02.2018 r.

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP będzie uwzględniał:
 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na 2018 rok;
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. Posiadanie przez realizatora dokumentu potwierdzającego jakość świadczonych usług kształcenia ustawicznego (o ile takie dokumenty posiada).
Brak dokumentu potwierdzającego jakość świadczonych usług nie stanowi podstawy do odrzucenia wniosku.
 1. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 2. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 3. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów;
 4. Uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, 19.02.2018


PUP Nysa - Rekrutacja do firmy Italmetal

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza serdecznie na spotkanie dotyczące rekrutacji na stanowisko operator maszyn do firmy Italmetal Jelcz Saskowice.

Wymagania:

 • Dobry stan zdrowia;
 • Dyspozycyjność;
 • Chęc do pracy.

Dojazd do miejsca pracy zapewnia pracodawca.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 22.02.2018 r. o godz. 11.00.

Szczególowych informacji udzielają doradcy klienta - pośrednicy pracy.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Nysie, 19.02.2018


PUP Nysa - Targi pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Targów Pracy Partner 2018, które odbędą się 23.03.2018 w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5 w godz. od 10.00 do 13.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Szczególowych informacji udzielają pośrednicy pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Nysie, 19.02.2018


UP Gdańsk - Z plusem lub bonusem. Nowe projekty dla pracodawców

Gdański Urząd Pracy informuje o nowych projektach, z których mogą skorzystać pracodawcy.

Na plus. Staże dla osób powyżej 30 lat

Już w poniedziałek, 19 lutego w Gdańskim Urzędzie Pracy rozpocznie się rekrutacja pracodawców do dwóch nowych projektów - Doświadczenie z Plusem i Staż z Bonusem. W ramach pierwszego z programów pracodawca wraz z urzędem pracy zorganizuje trzymiesięczny staż dla bezrobotnego, a koszty związane z jego comiesięcznym wynagrodzeniem pokryje GUP. Po zakończeniu stażu jego uczestnik zostanie zatrudniony na okres co najmniej 8 miesięcy w firmie, w której do tej pory zdobywał wiedzę i praktyczne umiejętności. W tej fazie projektu pracodawca będzie mógł liczyć na wsparcie finansowe z urzędu pracy. Będzie nim wypłacana co miesiąc (jednak nie później niż do 30 listopada 2018 r.) refundacja kosztów wynagrodzenia dla nowego pracownika w kwocie 831 zł brutto wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. W ten sposób dofinansowanych zostanie łącznie 50 nowych miejsc pracy.

Przed przystąpieniem do projektu pracodawcy muszą jednak pamiętać, że w ramach programu Doświadczenie z Plusem na staż mogą być kierowane wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy, które ukończyły 30. rok życia. W przypadku mężczyzn dodatkowo konieczne jest jeszcze spełnienie co najmniej jednego z czterech następujących kryteriów:

 • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

 • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy,

 • wiek powyżej 50 lat,

 • posiadanie co najwyżej średniego wykształcenia.

Z bonusem. Staże dla młodych

Na podobnych zasadach realizowany będzie drugi z programów - Staż z Bonusem. Również w tym przypadku pierwsza faza projektu obejmować będzie zorganizowanie trzymiesięcznego stażu, w trakcie którego bezrobotny nabędzie niezbędną wiedzę oraz potrzebne w przyszłej pracy kwalifikacje, a koszty związane z jego wynagrodzeniem pokryje GUP. Po tym czasie pracodawca zobowiązany zostanie do zatrudnienia stażysty na co najmniej 18 miesięcy, za co otrzyma Bon zatrudnieniowy. Pozwoli on przedsiębiorcy otrzymać, wypłacaną przez rok, refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika w wysokości 831 zł brutto miesięcznie.
Przed przystąpieniem do projektu należy pamiętać, że na staż kierowane będą wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy, które nie ukończyły 30. roku życia. Staż z bonusem pozwoli na utworzenie 50 nowych miejsc pracy.

W przypadku obu projektów pracodawca zobowiązany jest skierować przyszłego stażystę na badania lekarskie i opłacić ich koszty.

Przystąpienie do projektu i dodatkowe informacje

Aby wziąć udział w jednym z projektów, wystarczy prawidłowo wypełnić niezbędne dokumenty. W przypadku Doświadczenia z Plusem będzie to wniosek o zorganizowanie stażu oraz druk o zorganizowanie prac interwencyjnych. Wniosek o zorganizowanie stażu oraz o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w ramach bonu zatrudnieniowego to z klei niezbędne dokumenty w przypadku drugiego z programów. Wszystkie druki można znaleźć na stronie internetowej www.gup.gdansk.pl.

Kontakt do osób udzielających informacji w zakresie powyższych form wsparcia jest dostępny na stronie internetowej Gdańskiego Urzędu Pracy.

Źródło: Gdański Urząd Pracy, 19.02.2018


UP Gdańsk - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Gdański Urząd Pracy informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

I. Ubiegać się można o środki w wysokości 20 000 zł finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby bezrobotne zatrudnione w ramach tego projektu muszą spełniać poniższe warunki: 

Wszystkie kobiety, które ukończyły 30. rok życia oraz mężczyźni, którzy ukończyli 30 rok życia i dodatkowo spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wykształcenie maksymalnie średnie, 
 • wiek 50 lat i powyżej, 
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

II. Ubiegać się można o środki w wysokości 21 000 zł finansowane z programu "Zintegrowana Inwestycja w Talenty" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby bezrobotne zatrudnione w ramach tego projektu muszą spełniać poniższe warunki:

Kobiety, które ukończyły 30. rok życia i dodatkowo spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wykształcenie maksymalnie średnie, 
 • wiek 50 lat i powyżej, 
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Mężczyźni, którzy ukończyli 30. rok życia i dodatkowo spełniają przynajmniej dwa z poniższych kryteriów:

 • wykształcenie maksymalnie średnie, 
 • wiek 50 lat i powyżej, 
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Źródło: Gdański Urząd Pracy, 19.02.2018


Nadchodzi rewolucja w urlopach

Nowy kodeks pracy ma wprowadzić jednakowy urlop wypoczynkowy dla wszystkich pracowników. Obecnie jego wymiar zależy od stażu pracy. Zmienić ma się również termin, w którym trzeba wykorzystać urlop. Nowością będzie zakaz pracy w jego czasie.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Nadchodzi rewolucja w urlopach”, Agnieszka Matłacz, 15.02.2018


Przeciętne wynagrodzenie w styczniu wyższe o 7,3 proc. niż przed rokiem

Mamy kolejny rekord wzrostu wynagrodzeń. Jak podał GUS, średnia płaca w styczniu wyniosła 4588,58 zł - to o 311 zł brutto więcej niż przed rokiem.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kadry.abc.com.pl, „Przeciętne wynagrodzenie w styczniu wyższe o 7,3 proc. niż przed rokiem”, Agnieszka Matłacz, 16.02.2018


Prace interwencyjne

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-19

Czym są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego lub skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy.

Pamiętaj

Prace interwencyjne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Ile czasu mogą trwać prace interwencyjne?

Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat.

Stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Nie wywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 lub 6 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zaś w przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

Co należy zrobić, żeby zorganizować prace interwencyjne?

Jeżeli chcesz zorganizować prace interwencyjne, powinieneś złożyć wniosek o ich organizację do wybranego powiatowego urzędu pracy. Do wniosku musisz dołączyć  oświadzenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Publicznych oraz innych danin publicznych.

Pamiętaj

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Umowa, jaką zawrzesz z powiatowym urzędem pracy, określi w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
 • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym,
 • obowiązek zwrotu wypłaconej kwoty jednorazowej refundacji w przypadku naruszenia warunków umowy, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od wypłaconej kwoty refundacji, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania starosty.

Dlaczego warto zorganizować prace interwencyjne?

Organizując prace interwencyjne, otrzymasz refundację kosztów (wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) przez okres:

 • do 6 miesięcy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • do 6 miesięcy za skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej, zatrudnionych co najmniej w połowie minimalnego czasu pracy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

 • do 6 miesięcy; jeżeli skierowani bezrobotni zostali zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną;
 • do 12 miesięcy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia;
 • do 12 miesięcy; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • do 18 miesięcy; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc;
 • do 24 miesięcy, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50. roku życia;
 • do 4 lat, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50. roku życia i refundacja jest przyznawana za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Jeżeli w ramach prac interwencyjnych zatrudnisz bezrobotnych powyżej 50. roku życia, którzy:

 • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. (Sprawdź aktualne kwoty)

Kiedy można otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia?

Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej sześć miesięcy będziesz zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych sześciu miesięcy i po upływie tego okresu nadal go będziesz zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy, powiatowy urząd pracy może przyznać Ci jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Warto wiedzieć

Zanim złożysz wniosek o organizację prac interwencyjnych, zapoznaj się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia obowiązującym w wybranym urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy dodatkowo mogą określać warunki ubiegania się o wybraną formę wsparcia, warunki organizacji prac interwencyjnych, jak również maksymalną kwotę refundacji, jaką można uzyskać.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 51, 56)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Chcesz budować zaangażowany zespół? Tego nie rób

Według badań prawie połowa polskich pracowników nie jest zaangażowana w swoją pracę. Tymczasem to właśnie zespół, któremu zależy na wspólnym wyniku, jest kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy. Jakiego podejścia i zachowań lepiej więc jako szef unikać, chcąc zbudować oddaną załogę?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.kariera.pl, „Chcesz budować zaangażowany zespół? Tego nie rób”, 16.02.2018


Czy muszę zawiesić firmę, żeby dostać zasiłek i mieć L4?

Mam działalność gospodarczą i prowadzę ją sama. Jestem w ciąży. Czy muszę zawiesić firmę, żeby dostać zasiłek i mieć L4?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo-pracy.pl, „Czy muszę zawiesić firmę, żeby dostać zasiłek i mieć L4?”, Marta Handzlik, 19.02.2018


Zarabiam mniej od kolegów na równorzędnych stanowiskach

Przebywałem na urlopie wychowawczym. Po powrocie dostałem nowy angaż z wynagrodzeniem niższym o 35% od kolegów na tym samym stanowisku, z tą samą grupą zaszeregowania. Ten stan trwa od kilku lat, tzn. mimo corocznych podwyżek dla wszystkich ja w dalszym ciągu zarabiam 35% mniej od kolegów na równorzędnych stanowiskach. Moje prośby o wyrównanie zostają odrzucane. Co mogę zrobić?

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo-pracy.pl, „Zarabiam mniej od kolegów na równorzędnych stanowiskach”, Marta Handzlik, 16.02.2018


Coraz więcej firm traci z powodu cyberataków

W 2017 roku blisko co czwarta firma zarejestrowała dziesięć lub więcej incydentów naruszenia bezpieczeństwa. Większość firm obawia się przede wszystkim złośliwego oprogramowania, które może być wykorzystywane do zaawansowanych ataków ukierunkowanych oraz kradzieży danych. Na celowniku hakerów w 2018 roku może znaleźć się przede wszystkim branża medyczna - prognozują eksperci firmy Atende. Cyberbezpieczeństwo coraz bardziej przypomina wyścig zbrojeń. Firmy inwestują coraz większe środki w zabezpieczenia IT, ale hakerzy stale są krok przed nimi.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.bankier.pl, „Coraz więcej firm traci z powodu cyberataków”, PAP, 19.01.2018


Coraz trudniej o pracę w bankowości. W ciągu roku ubyło ponad 4 tys. stanowisk

W ubiegłym roku o ok. 4,4 tys. osób spadło zatrudnienie w polskim sektorze bankowym. Na koniec ubiegłego roku w bankowości pracowało 164 tys. 385 osób, podczas gdy w grudniu roku 2016 było to 168 tys. 821 osób - wynika z danych opublikowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.forsal.pl, „Coraz trudniej o pracę w bankowości. W ciągu roku ubyło ponad 4 tys. stanowisk”, Łukasz Pawłowski, 18.02.2018


Czy home office jest dla ciebie? Sprawdź

„Home office to nie tylko wymarzona formuła pracy, jak oceniają ją młodzi z pokolenia Z. To także wyzwanie i umiejętność pokonywania barier” – mówi Aleksandra Pocheć z serwisu pracy MonsterPolska.pl. Oto z czym trzeba się zmierzyć, pracując większość czasu w domu.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.forsal.pl, „Czy home office jest dla ciebie? Sprawdź”, 18.02.2018


Wskaźniki

831,10 zł

Zasiłek
dla bezrobotnych
(podstawowy 100%)

2100 zł

Minimalne
wynagrodzenie
obowiązujące w 2018 r.

13,70 zł

Minimalna
stawka godzinowa
obowiązująca w 2018 r.

6,6%

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w grudniu 2017 r.

781,60 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (standardowa)
obowiązująca w 2018 r.

184,72 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (preferencyjna)
obowiązująca w 2018 r.

319,94 zł

Stawka
ubezpieczenia zdrowotnego
obowiązująca w 2018 r.

65,31 zł

Stawka
na Fundusz pracy


Fabryka CV - Pomagamy bezpłatnie w pisaniu CV lub tłumaczeniu na język angielski

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.