Powrót

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-02

Czym jest refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych?

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wsparcie polegające na zwrocie poniesionych kosztów na szkolenia takich osób.

Kiedy możesz ubiegać się o refundację kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych?

Możesz ubiegać się o refundację kosztów szkolenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, jeżeli ponosisz koszty jej szkolenia.

Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Jeżeli złożysz wniosek o refundację, możesz otrzymać ją w wysokości do 70% poniesionych kosztów szkolenia. Maksymalna kwota to wysokość dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę biorącą udział w szkoleniu (sprawdź aktualne kwoty).

Refundacja nie może przekroczyć:

 • 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców,
 • 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.

Jakie wydatki może obejmować zwrot?

Jeżeli wyślesz pracownika na szkolenie, możesz ubiegać się o zwrot:

 • usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie;
 • usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
 • usług doradczych;
 • obsługi administracyjno-biurowej;
 • wynajmu pomieszczeń;
 • amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
 • materiałów szkoleniowych.

Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu.

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację kosztów szkolenia?

Aby uzyskać refundację pracodawca składa wniosek o przyznanie refundacji do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy.

Wniosek zawiera:

 • nazwę i adres siedziby pracodawcy;
 • status prawny i podstawę działania pracodawcy;
 • numer NIP lub PESEL pracodawcy;
 • numer rachunku bankowego pracodawcy albo numer rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;
 • wnioskowaną kwotę refundacji;
 • informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia wymienionych w § 2 ust. 1 i 2;
 • opis projektu szkoleniowego wraz z uzasadnieniem jego wyboru oraz informacją o spodziewanych skutkach jego realizacji;
 • miejsce i termin realizacji szkolenia;
 • informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu;
 • informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych;
 • oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wniosek przedsiębiorcy zawiera ponadto:

 • informację o wielkości przedsiębiorcy (mały, średni, duży);
 • numer REGON przedsiębiorcy, o ile obowiązek jego nadania wynika z przepisów prawa;
 • informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.

Przydatne informacje:

Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

Starosta przekazuje kwotę refundacji na rachunek wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów objętych umową.

Starosta pisemnie informuje pracodawcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana.

Pracodawca, dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się danymi zawartymi we wniosku i w umowie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w spawie  refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.