Powrót

Pomoc publiczna

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-02

Czym jest pomoc publiczna?

Pomoc publiczna - czym jest?

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców to przede wszystkim pomoc pochodząca ze środków publicznych, która przynosi korzyści pewnym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz potencjalnie zakłóca konkurencję i wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Artykuł 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stwierdza, że pomoc publiczna:

  • jest udzielana przez państwo członkowskie lub ze źródeł państwowych,
  • przedsiębiorca/podmiot prowadzący działalność gospodarczą uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
  • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub produkcję określonych towarów),
  • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pomoc udzielona m.in. na takie formy, jak: prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, jest pomocą na zatrudnienie. Może być udzielana w formie tworzenia nowych miejsc pracy lub na rekrutację.

Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy jest udzielana wówczas, gdy:

  • nastąpił wzrost netto liczby pracowników w przedsiębiorstwie – w tym celu porównuje się średni stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy do stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy w dniu udzielenia pomocy publicznej. Pomoc ta może zostać udzielona, jeżeli średnia jest mniejsza lub równa stanowi zatrudnienia,
  • zatrudnienie będzie utrzymywane przez minimalny okres trzech lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres dwóch lat.

Pomoc na rekrutację może zostać udzielona wówczas, gdy:

  • intensywność pomocy brutto nie przekroczy 50% kosztów wynagrodzeń brutto i składek na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych objętych pomocą, ponoszonych przez rok,
  • występuje wzrost netto zatrudnionych pracowników, a jeżeli ten wzrost nie występuje, stanowisko lub stanowiska musiały zostać zlikwidowane w następstwie dobrowolnego odejścia, przejścia na emeryturę z powodu wieku, dobrowolnej redukcji czasu pracy lub zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków służbowych, a nie w wyniku redukcji etatów,
  • pracodawca zapewni nieprzerwane zatrudnienie przez minimum 12 miesięcy osobie objętej pomocą, zaś rozwiązanie umowy o pracę w tym okresie może nastąpić tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków służbowych,
  • pomocą zostanie objęta osoba znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na zatrudnienie musi załączyć do wniosku informację o udzielonej pomocy publicznej.

Pomoc publiczna na zasadzie de minimis:

Pomoc de minimis jest jednym ze sposobów udzielania pomocy publicznej.

Każdy pracodawca ubiegający się o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego składa razem z wnioskiem informację o uzyskanej pomocy publicznej de minimis w formie załącznika nr 1 do wniosku. Informacje te konieczne są do tego, by ustalić, czy dotychczas udzielona pomoc łącznie z pomocą, o którą wnioskuje pracodawca, nie przekracza ww. pułapów kwotowych.

W przypadku realizacji dotacji dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą stosuje się przepisy o pomocy publicznej na zasadzie de minimis. Pomoc na zasadzie de minimis może zostać przyznana wnioskodawcy wówczas, gdy łączna kwota pomocy udzielonej w ostatnich trzech latach nie przekracza 200 000 euro, również w zakresie drogowego transportu pasażerskiego, a w przypadku działalności w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Napisz do nas - Zielona Linia

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.