Powrót

Uznawanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-09-30

Tagi: Szkoła, Nostryfikacja

Uznawanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia

Zagraniczne dyplomy mogą zostać uznane w Polce w celu kontynuacji kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub nostryfikacji.

Polska uznaje zagraniczne dyplomy i stopnie naukowe uzyskane w tych państwach, z którymi zawarła umowy międzynarodowe o uznawalności wykształcenia. Wykaz obowiązujących umów publikuje na swojej stronie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Jeśli twój dyplom został wydany przez kraj, z którym Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, wtedy jego równoważność z polskim dyplomem może zostać stwierdzona w drodze nostryfikacji.

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu lub stopnia naukowego. Nostryfikacji dokonują upoważnione uczelnie:

• w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych – uczelnie odpowiadające kierunkowi studiów za granicą, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora (lista uprawnionych uczelni);
• w przypadku nostryfikacji stopni naukowych – uczelnie odpowiadające kierunkowi studiów za granicą, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (lista uprawnionych uczelni).
            

Osoba, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w polskiej uczelni, może zostać zwolniona z konieczności nostryfikacji dyplomu. O zwolnieniu decyduje rada jednostki organizacyjnej, w której posiadacz zagranicznego dyplomu chce rozpocząć studia.

Z możliwości zwolnienia z nostryfikacji przy ubieganiu się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, studia podyplomowe,  studia trzeciego stopnia lub wszczęcie przewodu doktorskiego mogą skorzystać osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wydany przez uczelnię państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który daje uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w tym państwie.
W przypadku zwolnienia z nostryfikacji nie jest wydawane zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego dyplomu z jego polskim odpowiednikiem.

Z możliwości zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego przy ubieganiu się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego mogą skorzystać osoby, które stopień naukowy lub stopień w dziedzinie sztuki uzyskały w jednym z państw-stron konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wykształcenia wyższego w Regionie Europy, zawartej w Lizbonie 11 kwietnia 1997 r. Decyzję o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego w każdym przypadku podejmuje rada jednostki, w której kandydat ubiega się o przyjęcie na dalsze studia lub otwarcie przewodu doktorskiego czy habilitacyjnego. W przypadku odmowy konieczna jest nostryfikacja zagranicznego dokumentu.

Szczegółowych informacji na temat uznawalności zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polsce udziela polski ośrodek ENIC/NARIC:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Obsługi Programów Międzynarodowych
i Uznawalności Wykształcenia
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

e-mail: enic-naric@nauka.gov.pl
tel.: +48 22 628 67 76
fax: +48 22 628 35 34
strona www


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?