• PUP Włodawa - Program regionalny pn. "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości..."
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór do Programu Regionalnego pn. "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości..." realizowanego w województwie lubelskim.

 • PUP Włodawa - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór do projektu pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (IV) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 • PUP Włodawa - Ogłoszenie naboru do programu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-/50+"
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie ogłasza nabór do Programu Regionalnego pt. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-/50+".

 • UP Gdańsk - Dofinansowanie do zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych powyżej 50. i 60. roku życia
  Gdański Urząd Pracy informuje, że przy zatrudnieniu osób bezrobotnych w wieku 50/60 lat i więcej pracodawca może otrzymać refundacje wynagrodzenia w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia.

 • UP Gdańsk - Grant na telepracę
  Gdański Urząd Pracy informuje, że „Grant" w kwocie nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego, przyznawany jest na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

 • UP Gdańsk - Nabór wniosków o staż
  Gdański Urząd Pracy informuje, że organizatorem stażu może być pracodawca lub jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

 • UP Gdańsk - Prace interwencyjne
  Gdański Urząd Pracy informuje, że organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

 • UP Gdańsk - Program Aktywizacja i Integracja
  Gdański Urząd Pracy informuje, że w ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: Integracja i Aktywizacja. W ramach działań z zakresu integracji społecznej przewiduje się zorganizowanie grupowych zajęć warsztatowych wraz z grupowym poradnictwem specjalistycznym.

 • UP Gdańsk - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  Gdański Urząd Pracy informuje, że wniosek o refundację może złożyć przedsiębiorca, który funkcjonuje na rynku co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz spełnia wszystkie warunki do udzielenia pomocy de minimis.

 • UP Gdańsk - Roboty publiczne
  Gdański Urząd Pracy informuje, że organizatorem robót publicznych może być gmina, organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką w zakresie ochrony środowiska, kultury etc.

 • UP Gdańsk - Szkolenia organizowane na podstawie umowy trójstronnej
  Gdański Urząd Pracy informuje, że o zorganizowanie szkolenia może wystąpić pracodawca, który prowadzi działalność na terenie Gdańska lub powiatu gdańskiego i spełnia warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

 • UP Gdańsk - Bony dla bezrobotnych poniżej 30. roku życia
  Gdański Urząd Pracy informuje, że bony będą przyznawane przez doradców klienta, na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania, z okresem ważności miesiąca od dnia przyznania. Przyznawanie bonów odbywać się będzie w trybie ciągłym.

 • UP Gdańsk - Dotacje na założenie firmy
  Gdański Urząd Pracy informuje, że wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku bieżącym będą rozpatrywane w trybie konkursowym, zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz punktacją, stanowiącą załącznik do powołanego regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski mogą składać osoby, wobec których ustalono I lub II profil pomocy.

 • UP Gdańsk - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Gdański Urząd Pracy informuje, że o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy. Udzielana pomoc dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

 • UP Gdańsk - Nabór na szkolenia
  Gdański Urząd Pracy informuje, że w 2018 roku będą organizowane szkolenia grupowe i indywidualne w oparciu o potrzeby pracodawców, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Przewiduje się przeszkolenie około 850 osób bezrobotnych.

 • UP Gdańsk - Refundacja kosztów dojazdu
  Gdański Urząd Pracy informuje, że osoba bezrobotna może otrzymać zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez okres 6 miesięcy lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.