Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Zdrowie > Europejska Karta Ubezpieczenia ZdrowotnegoTagi: S1 E106, S1 E109, Ubezpieczenie zdrowotne, Cudzoziemiec, EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w każdym państwie członkowskim UE/EFTA.

Kartę wystawiają właściwe instytucje ubezpieczeniowe w państwie, którego ustawodawstwu dana osoba wraz z członkami rodziny aktualnie podlega (np. kasy chorych w Niemczech, Czechach, Austrii; NHS w Wielkiej Brytanii; NFZ w Polsce). Każda osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych otrzymuje Kartę indywidualnie. Okres ważności EKUZ ustala wydająca ją instytucja.

Zakres świadczeń zdrowotnych w każdym wypadku określa lekarz przyjmujący pacjenta, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia oraz planowany czas pobytu. Oznacza to, że niektóre świadczenia mogą być udzielone dopiero po powrocie do państwa zamieszkania. Ponadto w niektórych wypadkach na określone świadczenia pacjent musi się wcześniej umówić z zagranicznym świadczeniodawcą – dotyczy to m.in. dializ nerek, tlenoterapii, chemioterapii, specjalnego leczenia astmy czy echokardiografii w przypadku przewlekłych chorób autoimmunologicznych.

Rzeczowe świadczenia opieki zdrowotnej przysługują zgodnie z ustawodawstwem kraju, w którym dana osoba aktualnie przebywa i w którym to świadczenie jest jej udzielane. Wynika to z zasady równego traktowania, jak również z ogólnej reguły, że w praktyce zarówno lekarze, jak i odpowiednie instytucje zawsze stosują przepisy własnego kraju, nawet gdy dana osoba jest ubezpieczona w innym państwie.

Tej samej zasadzie podlegają kwestie odpłatności za usługi i świadczenia zdrowotne na terytorium państw członkowskich UE/EFTA. Sprawy te regulują ustawodawstwa poszczególnych państw. Oznacza to, że jeżeli na podstawie ustawodawstwa danego państwa świadczenie zdrowotne przysługuje pacjentom bezpłatnie, to również obywatel innego państwa posiadający EKUZ będzie miał prawo do bezpłatnych świadczeń. Jeżeli jednak ustawodawstwo danego państwa przewiduje koszty współpłacenia, uprawniony otrzymujący świadczenia na podstawie EKUZ również jest zobowiązany je ponieść. Koszty te nie podlegają zwrotowi. Instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich UE/EFTA rozliczają między sobą tylko te koszty opieki zdrowotnej, które w danym państwie ponoszą instytucje działające w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Instytucje ubezpieczeniowe państw objętych EKUZ rozliczają między sobą tylko te koszty opieki zdrowotnej, które w danym państwie ponoszą instytucje ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto wiedzieć
EKUZ wydawana jest osobom, które czasowo przebywają na terytorium innego niż właściwe państwa członkowskiego UE/EFTA. Obywatele UE, którzy stale zamieszkują w państwie innym niż właściwe będą potrzebowali potwierdzenia prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w postaci dokumentu przenośnego S1 (zastępującego formularze E106, E109, E120, E121). Państwa członkowskie EFTA będą posługiwać się dotychczasowymi formularzami serii E 100.

Jeżeli osoba wykonuje działalność zawodową w innym państwie członkowskim UE/EFTA, a zamieszkuje na stałe wraz z członkami rodziny w Polsce, to instytucja właściwa wystawia dla ubezpieczonego i osobno dla każdego z uprawnionych członków rodziny dokument S1 (lub formularz E 106), który należy zarejestrować we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ. Na jego podstawie zostanie wydane poświadczenie, które uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce w pełnym zakresie.

Dokument przenośny S1, formularze E121 (w wypadku emerytów, rencistów i członków ich rodzin) albo E109 (w wypadku członków rodziny pracownika lub osoby pracującej na własny rachunek) uprawniają osoby zamieszkujące w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo właściwe do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, jakby były ubezpieczone w państwie zamieszkania. 

Warto wiedzieć
Dokument przenośny S1 (dawne formularze E106, E109, E120 i E121) należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania ich posiadaczy w Polsce. Okres ważności tych dokumentów co do zasady określa wystawiająca je instytucja.
Oddział wojewódzki NFZ będzie właściwy do wydania EKUZ osobom, które zarejestrowały wydany przez instytucję właściwą państwa członkowskiego EFTA formularz E109 albo E121.

Instytucją właściwą do wydania EKUZ osobom posługującym się dokumentem S1 będzie instytucja, która wydała ten dokument. Dotyczy to także emerytów i rencistów mieszkających w Polsce, a ubezpieczonych w innych państwach członkowskich UE (np. w Niemczech). Od 1 maja 2010 r. należy zwracać się o wystawienie EKUZ do macierzystej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego (np. niemieckiej kasy chorych).

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?