Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Świadczenia społeczne>Praca za granicą a świadczenia społeczne w Polsce > Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w Polsce a dochody zagraniczneTagi: Dziecko, Rodzina, Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w Polsce a dochody zagraniczne

Dochody uzyskiwane za granicą są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, tzn. od wysokości dochodów rodziny.

Prawo do wyżej wymienionych świadczeń jest ustalane na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych w Polsce, m.in. dochodów uzyskiwanych poza Polską, pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą:

  • podatek dochodowy.
  • składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne,
  • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy od 1 listopada do 31 października następnego roku na podstawie osiągniętych przez rodzinę dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. w okresie zasiłkowym 2010/2011 podstawą są dochody za rok 2009).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres świadczeniowy (np. w okresie świadczeniowym 2010/2011 podstawą są dochody za rok 2009).

Istotne jest jednak, że zarówno w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, jak i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów funkcjonuje mechanizm dochodu utraconego i uzyskanego określający katalog zdarzeń powodujących, iż przy ustalaniu prawa do świadczeń brana jest pod uwagę obecna sytuacja dochodowa rodziny, a nie dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy/świadczeniowy.

Tymi zdarzeniami są: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego/zakończenie urlopu wychowawczego, utrata/uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utrata/uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (z wyłączeniem – w przypadku świadczeń rodzinnych – pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło), utrata/uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, utrata/uzyskanie emerytury lub renty albo renty rodzinnej lub renty socjalnej (z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego), wyrejestrowanie/rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzinie, jeżeli jej dochód w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 539 zł w przeliczeniu na osobę. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł.

Zasiłek rodzinny aktualnie przysługuje w wysokości:

  • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
  • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia przez nie 18 lat,
  • 115 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24 lat.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Warto wiedzieć
W Polsce świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia(najczęściej przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej).

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube
Odwiedź nas na Twitterze