Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Zdrowie>Rejestracja w systemie ubezpieczenia zdrowotnego > Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotneTagi: Ubezpieczenie zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Osoby nieobjęte w Polsce obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego mogą ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie. Warunkiem dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest udokumentowane posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Może być również wymagane wniesienie dodatkowej opłaty, jeżeli osoba ubiegająca się o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym miała przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce (do okresu objęcia ubezpieczeniem zalicza się okresy ubezpieczenia przebyte w innym kraju UE/EFTA) lub do tej pory nie była  ubezpieczona. Wysokość opłaty zależy od tego, jak długo trwała przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym.

Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zawiera się w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane na koszt NFZ po zawarciu umowy dobrowolnego ubezpieczenia, zgłoszeniu w ZUS oraz opłaceniu składki na zasadach określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warto wiedzieć
W celu zgłoszenia do ubezpieczenia należy wypełnić formularz ZUS ZZA. Wraz ze swoim zgłoszeniem osoba dobrowolnie ubezpieczona powinna zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA.

Osoba zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązana do opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Deklaracja rozliczeniowa powinna być składana za każdy miesiąc kalendarzowy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, nawet gdy nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2014 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 350,73 zł.

Warto wiedzieć
Osoba ubezpieczona dobrowolnie przestaje być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, rozwiązania umowy z NFZ (jednakże nie wcześniej niż z dniem dotarcia informacji o rozwiązaniu umowy) lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

 

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?