Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Zdrowie>Rejestracja w systemie ubezpieczenia zdrowotnego > Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotneTagi: Ubezpieczenie zdrowotne, Praca, Firma, Emerytura i renta, Dziecko

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, dzieci, emeryci/renciści, a także niektóre inne grupy osób.

Warto wiedzieć
Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego mają także osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oraz pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek dokonują wówczas odpowiednio powiatowy urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej.

Dzieci nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezależnie od ubezpieczenia zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Świadczenia udzielane dzieciom są finansowane z budżetu państwa.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od momentu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do Funduszu członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona.

Warto wiedzieć
Za członka rodziny uznaje się następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, a jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na koszt NFZ ma także cudzoziemiec będący członkiem rodziny osoby ubezpieczonej w NFZ, mieszkający w innym państwie członkowskim UE/EFTA. O tym, czy dana osoba może być uznana za członka rodziny, decyduje prawo państwa, w którym ona zamieszkuje. Główny ubezpieczony powinien wystąpić do OW NFZ o wystawienie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń dla członka rodziny zamieszkującego za granicą, jeśli członek rodziny osoby ubezpieczonej nie pracuje, nie prowadzi działalności na własny rachunek, nie otrzymuje renty lub emerytury w innym państwie.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia i członków jej rodziny dokonuje płatnik składki na ubezpieczenie zdrowotne, np. pracodawca, zleceniodawca, szkoła, uczelnia, ośrodek pomocy społecznej, emerytów lub rencistów – ZUS, WBE, ZER MSWiA, bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy (z państwa członkowskiego UE lub z państwa trzeciego – spoza UE/EFTA), KRUS – w wypadku rolników. Samodzielnie musi to robić osoba prowadząca działalność gospodarczą itd.

Pracownik, emeryt lub rencista itd. powinien powiadomić płatnika składki (np. pracodawcę, ZUS) o konieczności zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnić odpowiedni formularz (ZUS ZCNA lub ZCZA) i złożyć go u płatnika składki.
Za członków rodziny nie opłaca się dodatkowej składki.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy jej wymiaru, przy czym o 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne można obniżyć zaliczkę na podatek dochodowy.

Warto wiedzieć
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszonych przez nich członków rodziny ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, czyli od momentu zakończenia opłacania składek.

Pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia osoby te mają wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez te osoby zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym. Osoby ubiegające się o przyznanie emerytury lub renty, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia, mają wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania w sprawie tych świadczeń.

Warto wiedzieć
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie czterech miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów bądź studentów.

Osoba pobierająca zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym (którego nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne), posiada wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania tego zasiłku, także wtedy, gdy nastąpiło wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie emerytury lub renty.

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?