Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Zdrowie>Rejestracja w systemie ubezpieczenia zdrowotnego > Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotneInformacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-06-03

Tagi: Ubezpieczenie zdrowotne, Praca, Firma, Emerytura i renta, Dziecko

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: pracownicy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, dzieci, emeryci/renciści, a także niektóre inne grupy osób.

Warto wiedzieć
Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego mają także osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oraz pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek dokonują wówczas odpowiednio powiatowy urząd pracy i ośrodek pomocy społecznej.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) dzieci i młodzież, które mają obywatelstwo polskie i nie ukończyły 18. roku życia, mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej zarówno jako osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jak i niezgłoszone (art.2 ust.1 pkt 3   lit. a).

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaceniu składki.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do Funduszu członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim samym zakresie jak osoba ubezpieczona.

Warto wiedzieć
Za członka rodziny uznaje się następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, a jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

Pracownik, emeryt lub rencista itd. powinien powiadomić płatnika składki (np. pracodawcę) o konieczności zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, wypełnić odpowiedni formularz (ZUS ZCNA) i złożyć go u płatnika składki. Za członków rodziny nie opłaca się dodatkowej składki.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy jej wymiaru.

Warto wiedzieć
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą, wygasa po upływie czterech miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

Pełna lista osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Niezbędnik

Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Czat z ekspertem

Podstawa prawna

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube
Odwiedź nas na Twitterze