Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Rodzina>Małżonek/partner cudzoziemiec > Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w PolsceTagi: Cudzoziemiec, Małżeństwo, Rodzina, Dziecko, Sąd, Obywatelstwo

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Cudzoziemiec, który zamierza zawrzeć małżeństwo w Polsce, jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, że – zgodnie z właściwym prawem –może je zawrzeć.

Wymogu tego nie stosuje się wobec cudzoziemca niemającego obywatelstwa żadnego państwa, jeśli mieszka on w Polsce.

Osoba, która chce zawrzeć związek małżeński, powinna złożyć lub przedstawić kierownikowi USC wymagane dokumenty m.in.:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • odpis skrócony aktu urodzenia (nie składa się odpisu skróconego aktu urodzenia, jeżeli został on sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa),
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa – w przypadku osoby, która pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
  • dowód nieistnienia małżeństwa – jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby,
  • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa – jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Szczegółowy wykaz dokumentów dostępny jest na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jeśli cudzoziemiec nie może otrzymać zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa (niektóre kraje go nie wydają), może uzyskać zwolnienie z obowiązku jego przedłożenia. Należy w tym celu złożyć stosowny wniosek do sądu rodzinnego, który w postępowaniu nieprocesowym może dokonać zwolnienia z obowiązku przedłożenia tego dokumentu. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w wypadku braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu.

Warto wiedzieć
Małżeństwo można zawrzeć najwcześniej po upływie miesiąca od złożenia dokumentów do Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy, np. życie jednej z osób jest zagrożone.

Polskie prawo zezwala również na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. W takim wypadku należy złożyć kierownikowi USC pisemne pełnomocnictwo, które musi zostać urzędowo poświadczone, i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

W Polsce często są zawierane małżeństwa konkordatowe (małżeństwa wyznaniowe wywołujące jednocześnie skutki cywilnoprawne).

W takim wypadku narzeczeni muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Dokument ten, wraz z informacją dotyczącą oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci, wydaje kierownik USC. Zaświadczenie to jest ważne przez trzy miesiące. Po upływie tego terminu traci moc. Wydając zaświadczenie, kierownik USC informuje o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube
Odwiedź nas na Twitterze