Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Podatki>Ulgi i zwolnienia podatkowe > Zwolnienia podatkoweTagi: Podatki

Zwolnienia podatkowe

Polskie prawo podatkowe przewiduje również wiele zwolnień podatkowych adresowanych do osób uzyskujących dochody za granicą.

Zwolnieniu z podatku podlega m.in.:

 • część dochodów za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w odrębnych przepisach.
  Dotyczy to osób, które:
  • mają miejsce zamieszkania w Polsce,
  • a przebywają czasowo za granicą
  • i uzyskują tam dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 • część dochodów osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody z tytułu:
  • stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety
   z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
   w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
  • ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • dochód z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym uzyskany w związku z:
  • gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
  • wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
  • wypłatą transferową, ale zwolnienie to nie ma zastosowania, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym.
powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube