Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Rodzina>Małżonek/partner cudzoziemiec>Legalizacja pobytu w Polsce małżonka/partnera cudzoziemca>Legalizacja pobytu obywateli krajów trzecich > Zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczonyTagi: Cudzoziemiec, Małżeństwo, Pobyt, Obywatelstwo

Zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony

Małżonek obywatela polskiego, niebędący obywatelem jednego z państw EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, może się starać o zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony.

Wyróżniamy dwa rodzaje zezwoleń na pobyt na czas nieoznaczony:

 • zezwolenie na osiedlenie się
 • i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej (WE).

Warto wiedzieć
Zezwolenie na osiedlenie się
jest udzielane cudzoziemcowi, który:

 • jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym w Polsce;
 • pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim przez minimum trzy lata oraz przez co najmniej dwa lata przebywał w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;
 •  jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

 

Natomiast zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE przysługuje cudzoziemcowi, który:

 • przebywa na terytorium Polski przez okres minimum pięciu lat,
 • posiada stabilne i regularne źródło dochodu, który wystarcza do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny oraz
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne.

Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE tylko wtedy, gdy przebywa na terytorium Polski legalnie. Wniosek o udzielenie ww. zezwoleń złożony przez cudzoziemca przebywającego poza granicami Polski lub przebywającego w Polsce nielegalnie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o udzielenie tych zezwoleń składa się na odpowiednim formularzu do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Dodatkowo należy wniosek uzasadnić, przedstawić ważny dokument podróży oraz dołączyć:

 • fotografie osób objętych wnioskiem,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych
  we wniosku i jego uzasadnienia,
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Jeśli decyzja nie zostanie wydana w okresie, kiedy cudzoziemiec legalnie przebywa w kraju, otrzyma on wizę pobytową krajową ważną do zakończenia postępowania.

Warto wiedzieć
Jeżeli przebywający za granicą partner zamierza dołączyć do obywatela polskiego (lub obywatela państwa członkowskiego EOG lub Szwajcarii), może starać się o uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Musi jednak wykazać, że jego pobyt na terytorium Polski trwający dłużej niż trzy miesiące ma uzasadnienie.

W przeciwieństwie do małżonka partner ubiegający się o zezwolenie jest obowiązany posiadać:

 • stabilne i regularne źródło dochodu, wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Po spełnieniu warunków przewidzianych do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE partner obywatela polskiego może starać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE na zasadach ogólnych.

Różnice między zezwoleniem na osiedlenie się a zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego WE

Zezwolenie na osiedlenie się jest zezwoleniem o charakterze krajowym, natomiast zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE jest zezwoleniem o charakterze wspólnotowym.

Zezwolenie na osiedlenie się jest przewidziane dla szczególnych kategorii cudzoziemców, bez konieczności spełnienia warunków dyrektywy (np. małżonek obywatela Polski może je uzyskać już po dwóch latach pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony) oraz dla cudzoziemców nieobjętych zakresem wyżej wymienionej dyrektywy (np. uchodźców).

Warto wiedzieć
Posiadacze zezwolenia na osiedlenie się oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE mogą wykonywać na terytorium Polski pracę bez zezwolenia oraz prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE daje natomiast możliwość ubiegania się o zezwolenie pobytowe w innym państwie UE, dzięki któremu uzyskuje się w tym państwie wiele uprawnień, m.in. prawo do pracy.

Zezwolenie może zostać cofnięte, jeżeli cudzoziemiec opuścił terytorium Polski na okres przekraczający sześć lat lub terytorium UE na okres 12 miesięcy, natomiast zezwolenie na osiedlenie się jest cofane, jeżeli cudzoziemiec opuścił Polskę na stałe.

Warto wiedzieć
Cudzoziemiec nie może posiadać obu rodzajów zezwoleń jednocześnie. Zezwolenie na osiedlenie się wygasa bowiem z mocy prawa z dniem uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE w Polsce.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski bez wizy lub zezwolenia na pobyt naraża się na wydalenie oraz karę grzywny. Procedura wydalenia nie obejmuje cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.

Information in English
Residence permit for an indefinite period

 

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?