Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Rodzina>Utrata bliskiej osoby > Zasiłek pogrzebowyTagi: Rodzina, Świadczenia społeczne

Zasiłek pogrzebowy

Osobie, która pokryła koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Może on zostać przyznany w razie śmierci:

 • osoby ubezpieczonej (tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określonym w polskich przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych),
 • po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • członka rodziny osoby ubezpieczonej albo osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Do członków rodziny osoby ubezpieczonej lub emeryta/rencisty, po których może być przyznany zasiłek pogrzebow,y zalicza się:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz przysposobione –do ukończenia 16 lat albo do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do 25 lat, albo bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat, albo podczas nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat,
 • małżonka,
 • rodziców, w tym również macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub instytucję, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub instytucje – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Warto wiedzieć
Wysokość zasiłku pogrzebowego od 1 marca 2011 roku wynosi 4000 zł. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, po której jest przyznawany
w takiej wysokości. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko wtedy, gdy koszty pogrzebu zostały poniesione przez wymienionych wyżej członków rodziny.

W przypadku gdy koszty pogrzebu zostały poniesione przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego albo przez osobę niebędącą członkiem rodziny, zasiłek pogrzebowy jest wypłacany w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednakże w kwocie nie wyższej niż 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy jest przyznawany i wypłacany przez ZUS. Wnioskujący o wypłatę zasiłku pogrzebowego winien wykazać w szczególności, iż pokrył koszty pogrzebu. Przy tradycyjnym rozumieniu ceremonii pochówku wnioskodawca winien wykazać zatem co najmniej poniesienie wydatków związanych z zakupem trumny, wykopaniem grobu, złożeniem ciała i ewentualnie przewozem zwłok. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w przypadku kremacji zwłok.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ( na druku ZUS Z-12  lub E 124),
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).
powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?