Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Rodzina>Utrata bliskiej osoby > Zasiłek pogrzebowyTagi: Rodzina, Świadczenia społeczne

Zasiłek pogrzebowy

Osobie, która pokryła koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Może on zostać przyznany w razie śmierci:

 • osoby ubezpieczonej (tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określonym w polskich przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych),
 • po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • członka rodziny osoby ubezpieczonej albo osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Do członków rodziny osoby ubezpieczonej lub emeryta/rencisty, po których może być przyznany zasiłek pogrzebowy zalicza się:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • małżonka,
 • rodziców, w tym również macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub instytucję, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub instytucje – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Warto wiedzieć
Wysokość zasiłku pogrzebowego od 1 marca 2011 roku wynosi 4000 zł. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, po której jest przyznawany
w takiej wysokości. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko wtedy, gdy koszty pogrzebu zostały poniesione przez wymienionych wyżej członków rodziny.

W przypadku gdy koszty pogrzebu zostały poniesione przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego albo przez osobę niebędącą członkiem rodziny, zasiłek pogrzebowy jest wypłacany w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednakże w kwocie nie wyższej niż 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy jest przyznawany i wypłacany przez ZUS. Wnioskujący o wypłatę zasiłku pogrzebowego winien wykazać w szczególności, iż pokrył koszty pogrzebu. Przy tradycyjnym rozumieniu ceremonii pochówku wnioskodawca winien wykazać zatem co najmniej poniesienie wydatków związanych z zakupem trumny, wykopaniem grobu, złożeniem ciała i ewentualnie przewozem zwłok. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w przypadku kremacji zwłok.

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (na druku ZUS Z-12),
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).
powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube