Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Formalności przed powrotem>Formalności przed powrotem z Wielkiej Brytanii>Świadczenia społeczne > Zasiłek dla bezrobotnychInformacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2014-09-04

 

Tagi: Zasiłek dla bezrobotnych, Transfer świadczeń, U2 E303

Zasiłek dla bezrobotnych

Opuszczając Wielką Brytanię, warto rozważyć, czy nie przysługuje nam brytyjski zasiłek dla osób bezrobotnych (Jobseeker's Allowance – JSA). Dzięki przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby, które nabyły w Wielkiej Brytanii prawo do contribution-based JSA, mogą transferować go do Polski.

Zasiłek w Wielkiej Brytanii jest wyższy niż jego odpowiednik wypłacany w Polsce. Istotne jest, że należy ubiegać się o niego jeszcze przed wyjazdem. Po powrocie do Polski wszczęcie procedury w celu uzyskania zasiłku nie będzie już możliwe.

Warto wiedzieć
O brytyjski zasiłek dla bezrobotnych mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

  • nie pracują albo pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo,
  • nie studiują w pełnym wymiarze godzin,
  • są gotowe do podjęcia pracy i aktywnie jej poszukują,
  • mają ukończone 16 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego, przy czym dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia, zasiłek jest przyznawany jedynie w sytuacjach szczególnych,
  • są zdolne do podjęcia pracy.

Rodzaje brytyjskich zasiłków dla bezrobotnych

W Wielkiej Brytanii istnieją dwa rodzaje zasiłków: contribution-based Jobseeker's Allowance oraz income-based Jobseeker's Allowance.

Contribution-based Jobseeker's Allowance zależy od liczby
i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, które dana osoba opłaciła w dwóch latach podatkowych poprzedzających rok zasiłkowy, w którym składany jest wniosek o to świadczenie. Zasiłek ten wypłacany jest maksymalnie przez 182 dni. Osoby podejmujące działalność na zasadzie self-employment zasadniczo nie mogą ubiegać się o ten rodzaj zasiłku. Contribution-based JSA może być transferowany do Polski.

Income-based Jobseeker's Allowance zależy od dochodów
i oszczędności danej osoby. Pod uwagę są przy tym brane dochody
i oszczędności osiągane w gospodarstwie domowym. Nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, aby ubiegać się o ten rodzaj zasiłku. Jednak, aby zasiłek mógł być przyznany, należy spełniać jeden z poniższych warunków, :

- w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymywać średnie wynagrodzenie niższe niż 153 funty tygodniowo,

- otrzymywać Contribution-based Jobseeker's Allowance przez okres dłuższy niż 182 dni,

- nie pozostawać w zatrudnieniu przez ostatnie 2 lata.

Nie ma również limitu czasu, w jakim wypłacany jest ten zasiłek. Osoby, które niedawno przybyły do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia zatrudnienia, aby uzyskać prawo do tego świadczenia muszą udowodnić 3 miesięczny okres zamieszkiwania na terenie kraju. Income-based JSA nie może być transferowany do Polski.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Podstawowe kwoty zasiłku ustalane są oddzielnie na każdy rok podatkowy. Obecnie maksymalna stawka dla contribution-based JSA wynosi tygodniowo: 57,35 funtów dla osoby w wieku poniżej 25 lat oraz 72,40 funtów dla osoby w wieku 25 lat i powyżej.

Wysokość income-based JSA jest uzależniona od sytuacji danej osoby. Maksymalna kwota tego zasiłku w przypadku osób samotnych wynosi tyle samo, co podstawowa stawka contribution-based JSA. Kwota ta jest obniżana, gdy dana osoba pracuje w niepełnym wymiarze, jak również w razie posiadania oszczędności powyżej 6000 funtów. Jeżeli oszczędności przekraczają 16 000 funtów co do zasady nie ma możliwości ubiegania się o ten rodzaj zasiłku. Na wysokość zasiłku ma również wpływ sytuacja partnera osoby wnioskującej o zasiłek. Jeżeli pracuje on przez co najmniej 24 godziny tygodniowo, co do zasady nie można ubiegać się
o income-based JSA.

Zasiłek dla poszukujących pracy jest wypłacany w odstępach dwutygodniowych.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? 

Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w lokalnym biurze Jobcenter Plus. Można uczynić to również telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu decyzji przyznającej zasiłek osoba uprawniona do zasiłku ma obowiązek stawiać się osobiście
w Jobcenter Plus co dwa tygodnie. Należy przy tej okazji bezwzględnie informować o zmianach okoliczności dotyczących poszukującego pracy, w tym w szczególności o zmianie miejsca zamieszkania, rozpoczęciu jakiejkolwiek pracy, szkolenia czy studiów, a nawet wyjeździe na wakacje. Niepoinformowanie o tego rodzaju okolicznościach może spowodować utratę zasiłku.

Jakie warunki należy spełnić, aby transferować contribution-
-based JSA do Polski?

Po powrocie do Polski istnieje możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyznanego w Wielkiej Brytanii. Możliwe to będzie maksymalnie przez trzy miesiące  (z możliwością przedłużenia
w szczególnych przypadkach do sześciu miesięcy) i dotyczy jedynie contribution-based JSA. Osoby opuszczające Wielką Brytanię na stałe tracą prawo do otrzymywania income-based JSA.

Warto wiedzieć
Osoba wnioskująca o wypłatę brytyjskiego zasiłku w Polsce musi spełniać następujące warunki:

  1. Jest uprawniona do otrzymywania zasiłku w dniu wyjazdu do Polski.
  2. Co najmniej cztery tygodnie przed wyjazdem była zarejestrowana jako osoba poszukująca pracy.
  3. W dniu wyjazdu do Polski jest zdolna do pracy i aktywnie poszukuje pracy.
  4. Wyjeżdża do Polski w celu poszukiwania pracy.
  5. Zarejestruje się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy w Polsce i złoży wymagane dokumenty.

Dokumentem, który należy złożyć w polskim urzędzie pracy w celu pobierania brytyjskiego zasiłku, jest druk U2 (wcześniej E 303).
W celu otrzymania tego formularza należy zwrócić się do lokalnego biura Jobcenter Plus, które prześle stosowne dokumenty do International Pension Centre. Instytucja ta podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy zasiłek może być transferowany poza Wielką Brytanię i wydaje formularze, które należy okazać w urzędzie pracy w Polsce. Wnioskując o transfer zasiłku do Polski w Jobcenter Plus, warto powołać się na informacje zamieszczone na stronie internetowej Department for Work and Pensions.

Poniżej adres International Pension Centre:

The Pension Service 11
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LW
United Kingdom

Po uzyskaniu decyzji o transferze zasiłku zasiłek będzie wypłacany przez Jobcentre Plus bezpośrednio na rachunek osoby uprawnionej do jego pobierania.

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać transferowany zasiłek
w Polsce znajdziesz w naszym Powrotniku w rozdziale dotyczącym transferu zasiłku dla bezrobotnych.

Warto wiedzieć
Sposób rozwiązania umowy o pracę z brytyjskim pracodawcą ma wpływ na okres pobierania zasiłku oraz datę przyznania do niego prawa.
Jeżeli pracownik sam rezygnuje z pracy, Jobcentre Plus może zawiesić wypłatę zasiłku od 13, a nawet do 156 tygodni (3 lata). Stanie się tak wówczas, gdy uzna, że rezygnacja z pracy nie była uzasadniona żadnymi istotnymi okolicznościami. Należy przy tym pamiętać, że jednym z warunków możliwości transferu zasiłku do Polski jest jego otrzymywanie w dniu opuszczenia Wielkiej Brytanii. Jeżeli więc dana osoba powraca do kraju w trakcie zawieszenia wypłaty zasiłku, nie będzie możliwe już ubieganie się o niego
w późniejszym czasie.

Rząd brytyjski od 29 kwietnia 2013 roku stopniowo wprowadza nowy rodzaj zasiłku, który ma między innymi zastąpić Income-based Jobseeker's Allowance. Universal Credit jest przeznaczony dla osób bezrobotnych lub o niskim dochodzie, przyznawany jest na razie w niektórych regionach Wielkiej Brytanii. powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube
Odwiedź nas na Twitterze