Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Podatki>Ulgi i zwolnienia podatkowe>Ulgi podatkowe > Ulga na powrótTagi: Podatki

Ulga na powrót

Od podatku dochodowego można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy uzyskanych za granicą metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją. Taką możliwość przewiduje art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Celem wprowadzonej ulgi jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących poza granicami Polski, wynikającego z różnic między metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy) i uzyskujący przychody
z tytułu pracy wykonywanej za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z tytułu pracy wykonywanej za granicą metody wyłączenia z progresją.

W przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasady te stosuje się do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi będą mogą skorzystać Polacy pracujący w krajach, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawierającą metodę odliczenia proporcjonalnego lub z którymi nie zawarła w ogóle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy to m.in. Belgii, Holandii, Danii czy USA.

Informacje te dostępne są również na stronie Ministerstwa Finansów.

PRZYKŁAD
Pan Jan zarobił w Belgii w przeliczeniu na polską walutę 50 000 zł. W Polsce nie osiągnął żadnych dochodów. Zgodnie z obowiązującą metodą odliczenia proporcjonalnego podatek należny w Polsce od kwoty 50 000 zł wynosi 8 444 zł. Od tego może odliczyć
15% podatku dochodowego zapłaconego za granicą, czyli
7 500 zł. W rezultacie zapłaci w Polsce kwotę 944 zł.

Jeżeli w rozliczeniu z Belgią obowiązywałaby korzystniejsza metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metoda wyłączenia z progresją, ze względu na brak dochodów w Polsce Pan Jan nie płaciłby w ogóle podatku w kraju.

Korzystając z wprowadzonej od 2008 r. ulgi abolicyjnej, pan Jan ma prawo odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy uzyskanych za granicą metody odliczenia proporcjonalnego (8 444 zł) a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją (7 500 zł). W jego przypadku kwota stanowiąca różnicę wyniesie 944 zł, a zatem wysokość należnego do zapłaty podatku to 0 zł.

Natomiast jeżeli pan Jan, prócz dochodów osiągniętych w Belgii
w wysokości 50 000 zł, uzyskał także dochody w Polsce w kwocie 10 000 zł, kwotę ulgi abolicyjnej należy policzyć w poniższy sposób.

Zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego w Polsce zapłaci podatek 10 244 zł. Będzie mógł od niego odliczyć 15% podatku dochodowego zapłaconego za granicą, czyli 7 500 zł. W efekcie zapłaci w Polsce 2 744 zł.

Gdyby w rozliczeniu z Belgią miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, w Polsce zapłaciłby podatek jedynie od dochodów osiągniętych w Polsce, ale przy uwzględnieniu w skali podatkowej dochodów zagranicznych. Zapłaciłby zatem podatek od 10 000 zł, w I przedziale skali podatkowej (18%), tzn. 1 800 zł.

Ulga abolicyjna stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym według pierwszej metody (2 744 zł), a podatkiem obliczonym
wg metody korzystniejszej (1 800zł), wyniesie 944 zł, a podatek należny po odliczeniu ulgi to 1 800 zł.

powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube
Odwiedź nas na Twitterze