Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Podatki>Ulgi i zwolnienia podatkowe>Ulgi podatkowe > Ulga na dzieciTagi: Dziecko, Podatki

Ulga na dzieci

W zeznaniu podatkowym składanym za rok 2011 podatnicy rozliczający się według skali podatkowej będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na dzieci.

Podatnik będzie miał prawo odliczyć przysługującą kwotę ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Warto wiedzieć
Kwota odliczenia na każde dziecko za 2011 r. wynosi 92,67 zł
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wywiązywał się z jednego z wyżej wymienionych obowiązków.
Kwota ta odpowiada 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 1/6
z 556,02 zł.

W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa wyżej, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 z 92,67 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych lub wstąpiło
w związek małżeński.

Odliczając w zeznaniu za 2011 r. ulgę na dziecko konieczne będzie podanie liczby dzieci, a także ich numerów PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imion, nazwisk oraz dat ich urodzenia.
Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik będzie zobligowany do przedstawienia zaświadczenia, oświadczenia oraz innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia, a przede wszystkim:

 • odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Zasady te stosuje się odpowiednio do podatników, którzy w związku z ciążącym na nich obowiązkiem alimentacyjnym oraz w związku
ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej utrzymywali pełnoletnie dzieci:

 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • które nie ukończyły 25. roku życia uczące się w szkołach,
  o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach
  o systemie oświaty lub o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b
  w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Z ulgi na dzieci za 2011 r. nie będzie można jednak skorzystać, jeśli do dziecka (zarówno małoletniego, jak i pełnoletniego) mają zastosowanie przepisy:

 • art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dot. opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku),
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych,
 • ustawy o podatku tonażowym.
powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?