Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Rodzina>Małżonek/partner cudzoziemiec > Rejestracja małżeństwa zawartego za granicąTagi: Dziecko, Małżeństwo, Rodzina

Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą

W celu rejestracji związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju należy udać się z odpowiednim podaniem do urzędu stanu cywilnego.

Rejestracji małżeństwa zawartego za granicą możemy dokonać bezpośrednio w urzędzie stanu cywilnego w Polsce: osobiście, drogą pocztową, a także za pośrednictwem najbliższej rodziny albo innej osoby upoważnionej. Jeżeli rejestracji ma dokonać członek najbliższej rodziny, to nie musi posiadać naszego pełnomocnictwa. Jeśli rejestracji dokonuje dalszy krewny lub znajomy, musimy dać mu pisemne pełnomocnictwo.

Warto wiedzieć
Małżeństwo możemy również zarejestrować za pośrednictwem konsulatu. Takie rozwiązanie jest jednak bardziej kosztowne i czasochłonne niż bezpośrednia rejestracja. Wniosek taki jest kierowany do USC ostatniego miejsca zamieszkania osoby w Polsce. Osoby, które nigdy nie posiadały miejsca pobytu w Polsce, wniosek składają za pośrednictwem konsulatu do USC m.st. Warszawy, jednak z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków czas oczekiwania na rejestrację może być bardzo długi.

Rejestracji dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Może to nastąpić przez:

 • wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 • odtworzenie aktu stanu cywilnego – jeśli nie można uzyskać zagranicznego odpisu aktu małżeństwa,
 • zarejestrowanie małżeństwa, które nie zostało zgłoszone
  za granicą.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa kieruje się do kierownika USC:

 • właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania – jeśli wnioskodawca nie ma w kraju aktualnego miejsca zamieszkania,
 • m.st. Warszawy – jeśli wnioskodawca nigdy nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub jeżeli wniosek składa konsul.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dowód ten należy dołączyć nie później niż w ciągu trzech dni od chwili złożenia wniosku) – nie dotyczy przypadków, w których wniosek składany jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

W wypadku zarejestrowania zagranicznego aktu małżeństwa opłata wynosi 50 zł. Opłata skarbowa od decyzji o odtworzeniu aktu małżeństwa lub jego zarejestrowaniu wynosi 39 zł.

Warto wiedzieć
Dokumenty składane wraz z wnioskiem pozostają w urzędzie stanu cywilnego. Kierownik USC może wydać poświadczoną kserokopię złożonych dokumentów.

Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo za granicą nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw. Jeśli małżeństwo zostało zawartego przez obywateli polskich, małżonkowie mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Takie oświadczenie można złożyć również w wypadku małżeństwa mieszanego.

Nie istnieje obowiązek transkrypcji aktu zagranicznego.

Jednak poprzez wprowadzone rozporządzenia konieczność transkrypcji zagranicznych dokumentów istnieje w przypadku:

 • gdy osoba posiada obcy odpis aktu stanu cywilnego i składa wniosek o wymianę paszportu starego na nowy (w przypadku zawarcia związku małżeńskiego za granicą i zmiany nazwiska),
 • składania wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

 
Odwiedź nas na YouTube
Odwiedź nas na Twitterze