Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Przeprowadzka > Przewóz zwierząt domowychTagi: Zwierzęta i rośliny

Przewóz zwierząt domowych

Przewóz zwierząt w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (dotyczy to tylko psów, kotów i fretek) mogą wjechać na terytorium Polski:

1) z państw członkowskich Unii Europejskiej po spełnieniu poniższych wymagań:

1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą:

 • mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 11784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem) lub
 • tatuażu (wytatuowanego numeru lub kombinacji cyfr i liter) – ta metoda identyfikacji zwierząt była akceptowana do dnia 3 lipca 2011 r., obecnie przywóz zwierząt oznakowanych przy pomocy tatuażu jest możliwy jedynie w przypadku, gdy tatuaż jest czytelny i gdy właściciel może przedstawić zaświadczenie, że tatuaż wykonano przed 3 lipca 2011 r.

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego
u zwierzęcia w wieku powyżej trzeciego miesiąca życia.
W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w  terminach wyznaczanych przez lekarza dokonującego szczepienia  (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii dokonującego szczepień, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane, jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania.

3. Muszą być zaopatrzone w paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Warto wiedzieć
Przemieszczanie psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzeciego miesiąca życia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innych państw jest niedozwolone.

Dla innych zwierząt towarzyszących - króliki, chomiki, świnki morskie, myszy, szczury, itp. - nie jest wymagana żadna dokumentacja.

W przypadku gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITIES), należy posiadać stosowne dokumenty. Organem udzielającym informacji w tym zakresie jest Ministerstwo Środowiska.

 

Uwaga! Komunikat dotyczący przemieszczania zwierząt domowych z Chorwacji na teren państw członkowskich Unii Europejskiej.

3) z państw leżących poza UniąEuropejską,wymienionych w części C załącznika II do Rozporządzenia Komisji 998/2003 r., zastąpionego obecnie rozporządzeniem 576/2013, jeśli spełnione są poniższe wymogi:

 • posiadają chip (który jest zgody z normą ISO 11784 i wykorzystywać technologię HDX lub FDX-B oraz musi być możliwy do odczytania za pomocą czytnika zgodnego z normą ISO 11785) lub tatuaż (ta metoda identyfikacji zwierząt była akceptowana do dnia 3 lipca 2011 r., obecnie przywóz zwierząt oznakowanych przy pomocy tatuażu jest możliwy jedynie w przypadku, gdy tatuaż jest czytelny i gdy właściciel może przedstawić zaświadczenie, że tatuaż wykonano przed 3 lipca 2011 r.),
 • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • świadectwo zdrowia oraz dokumentacja zawierająca szczegółowe dane identyfikujące zwierzę, którego dotyczy zaświadczenie raz szczegóły dotyczące szczepienia przeciw wściekliźnie.

W przypadku przywozu zwierząt z państw trzecich wymienionych w części C wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie nie jest wymagany.

4)z państw leżących poza Unią Europejską,wymienionych w części B, sekcja 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji 998/2003 (z późn. zmianami), jedynie jeśli:

 • posiadają chip lub czytelny tatuaż (wymogi co do obu form identyfikacji podane zostały powyżej)
 • posiadają paszport, wystawiony przez lekarza weterynarii upoważnionego przez właściwe władze.
 • oraz poświadczenie posiadania przez zwierzę ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

W przypadku przywozu zwierząt z państw trzecich wymienionych w części B wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie również nie jest wymagany.

5)z państw leżących poza Unią Europejską nie wymienionych w części B i C załącznika II do Rozporządzenia Komisji 998/2003 r. (z późn. zmianami), jedynie jeśli:

 • posiadają chip lub tatuaż (wymogi co do obu form identyfikacji podane zostały powyżej),
 • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie (dokument poświadczający szczepienie przeciwko wściekliźnie musi być dołączony do świadectwa zdrowia zwierzęcia);
 • świadectwo zdrowia oraz dokumentacja zawierająca szczegółowe dane identyfikujące zwierzę, szczegóły dotyczące szczepienia przeciw wściekliźnie i wynik próby serologicznej.

Wymagany jest wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Dokument przedstawiający wynik badania musi być dołączony do świadectwa zdrowia zwierzęcia.

Kontrole graniczne

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym, przemieszczane w całkowitej liczbie do pięciu sztuk, w celach niehandlowych podlegają kontroli granicznej przez Służbę Celną, nie podlegają natomiast weterynaryjnej kontroli granicznej.

Natomiast jeśli: 

 • przesyłka składa się z więcej niż pięciu zwierząt lub
 • zwierzęta podróżują same, bez opieki właściciela lub
 • zwierzęta są przeznaczone do celów handlowych,

obowiązkowa kontrola weterynaryjna w Polsce może zostać przeprowadzona wyłącznie w wyznaczonych punktach granicznych.

Warto wiedzieć
Jeśli w trakcie kontroli funkcjonariusz celny stwierdzi, że przywożone zwierzęta nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, poinformuje o tym powiatowego lekarza weterynarii właściwego terytorialnie dla przejścia granicznego.

Powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję:

 • o zawróceniu zwierzęcia do jego kraju pochodzenia lub
 • o izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę lub,
 • w ostateczności, o uśpieniu zwierzęcia bez rekompensaty finansowej, jeżeli nie można zrealizować jego zawrócenia lub izolacji przez kwarantannę.
powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?