Strona główna > Dział Powroty > Aktualności2013-02-18

PUP Trzebnica- Nabór na szkolenie "Mała Przedsiębiorczość"

Informacja dla osób zainteresowanych szkoleniem „Małej przedsiębiorczości” i zamierzających ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje, że od dnia  18.02.2013 r. do 01.03.2013r. ogłasza nabór na szkolenie „MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Planowana liczba osób do przeszkolenia:  ogółem 85 osób (6 grup )

Planowane terminy szkoleń: kwiecień – sierpień br.

Czas trwania szkolenia: 70 godzin  (ogółem 10 dni roboczych, zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku po 7 godzin zegarowych )

Dokładne terminy szkolenia każdej grupy i miejsce szkolenia zostaną podane po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i podpisaniu stosownej umowy z wybraną instytucją szkoleniową.

Osoby zainteresowane  szkoleniem proszone są o zgłaszanie się z CV ze zdjęciem do siedziby urzędu w Trzebnicy w okresie 18.02.2013r. – 01.03.2013r. w  godz. 8.00-14.00 do specjalisty ds. dotacji i refundacji ( IIIp.,  pok. 309, w systemie kolejkowym proszę wybrać DOTACJE)

Kandydatom na szkolenie zostanie wydana do wypełnienia ANKIETA dot. planowanej działalności gospodarczej, a następnie osoba zostanie skierowana do specjalisty ds. rozwoju zawodowego (SZKOLENIA) celem pobrania ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE i w dalszej kolejności  na rozmowę  do pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

ANKIETY będą wydawane od 18.02.2013r.  TYLKO na stanowisku specjalisty ds. dotacji i refundacji (IIIp., w systemie kolejkowym proszę wybrać DOTACJE, pok. 309)

Kompletnie wypełnione Zgłoszenie na szkolenie wraz z ankietą kwalifikacyjną i  CV będą przyjmowane do 1 marca 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy zastrzega, że w przypadku nie przyznania  Powiatowemu Urzędowi Pracy w Trzebnicy środków na aktywizację zawodową  osób bezrobotnych, szkolenie może się nie odbyć lub może być zakwalifikowanych mniejsza ilość osób niż została zaplanowana.

Kryteria kwalifikacji:

• gotowość rozpoczęcia działalności gospodarczej
• wykształcenie
• doświadczenie zawodowe
• predyspozycje psychofizyczne
• dodatkowe umiejętności
• aktywność na rynku pracy• motywacja do podjęcia pracy
• udział w szkoleniach organizowanych przez urząd lub korzystanie z innej formy aktywizacji zawodowej
• sytuacja rodzinna i materialna • gotowość do poniesienia kosztów przejazdu na szkolenie
• status osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
1) bezrobotni do 25 roku życia
2) bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt. 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
3) bezrobotni powyżej 50 roku życia
4) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
5) bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
6) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
7) bezrobotni niepełnosprawnych

Osoby nie zakwalifikowane na szkolenie będą mogły ponownie ubiegać się  o skierowanie na szkolenie w przypadku  pozyskania następnych środków przez urząd. Informacja o ewentualnych kolejnych terminach przyjmowania zgłoszeń ukaże się na stronie internetowej urzędu www.praca.trzebnica.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i w Filii w Żmigrodzie.

Źródło: Paulina Tabor (Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy), 18.02.2013

powrótpowrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

Odwiedź nas na YouTube
Odwiedź nas na Twitterze