Opis projektu

Projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” wpisuje się w realizację celów strategicznych PO KL (Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego), w Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 (Priorytet I. Wzrost aktywności, 1.2. Budowanie spójności rynku pracy, 1.2.1. Aktywizacja osób w wieku 50+) oraz jest komplementarny z Programem "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”. Projekt został wpisany do PD POKL na rok 2010-2011 Priorytet I Działanie1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, który będzie odpowiedzialny za działania badawcze projektu.

Celem ogólnym projektu jest promocja aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz promocja działań na rzecz wydłużenia ich aktywności zawodowej poprzez wypracowanie katalogu rekomendacji na temat kierunków działań dotychczas podejmowanych w tym zakresie. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania naukowe dzięki, którym powstaną publikacje na temat analiz realizowanych programów skierowanych dla osób 50+ w Polsce, zawierające propozycje dobrych praktyk wspierania tych osób poprzez IRP i JOPS. Poza tym opracowane zostaną analizy rozwiązań promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE. Zrealizowane zostanie także badanie-diagnoza obecnej sytuacji osób powyżej pięćdziesiątego roku życia na rynku pracy. Stworzony zostanie kompleksowy system  wsparcia rynku pracy  osób w wieku niemoblinym 45/50+. Przeprowadzone będą szkolenia dla pracowników JOP i IRP.

Efektem tych działań będzie  wzrost wiedzy i kompetencji  w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia przez te instytucje. Zostanie także powołana Rada 50+, która stanowić będzie forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Urzędów Pracy, a ekspertami działającymi w 5 obszarach tematycznych (zdrowie, edukacja, rynek pracy, kobiety, polityka społeczna) dotyczących kobiet i mężczyzn 50+. Dzięki dyskusji nad dotychczasowymi osiągnięciami w tym zakresie, a także poprzez dyskusję nad błędami i nieskutecznością działań, formułowane będą wnioski, opinie, rekomendacje na przyszłość, służące wzajemnemu wsparciu, umożliwiającemu wypracowanie nowych, skuteczniejszych sposobów rozwiązań zapobiegających dyskryminacji osób 50+. W celu promocji i upowszechniania rezultatów projektu, utworzony będzie wielofunkcyjny portal www.50plus.gov.pl, zostanie zorganizowanych 16 regionalnych konferencji promujących aktywność zawodową kobiet i mężczyzn powyżej pięćdziesiątego roku życia, ogólnopolska konferencja promująca aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w tym wieku, a także międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację projektu.

 

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?

Dział redaguje: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR