Strona główna > Dział Powroty>Powrotnik>Zdrowie>Rejestracja w systemie ubezpieczenia zdrowotnego > Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotneTagi: Ubezpieczenie zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Osoby nieobjęte w Polsce obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego mogą ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie. Warunkiem dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest udokumentowane posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce oraz opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Może być również wymagane wniesienie dodatkowej opłaty, jeżeli osoba ubiegająca się o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym miała przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce (do okresu objęcia ubezpieczeniem zalicza się okresy ubezpieczenia przebyte w innym kraju UE/EFTA) lub do tej pory nie była  ubezpieczona. Wysokość opłaty zależy od tego, jak długo trwała przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym.

Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zawiera się w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane na koszt NFZ po zawarciu umowy dobrowolnego ubezpieczenia, zgłoszeniu w ZUS oraz opłaceniu składki na zasadach określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Warto wiedzieć
W celu zgłoszenia do ubezpieczenia należy wypełnić formularz ZUS ZZA. Podajemy w tym dokumencie następujący kod tytułu ubezpieczenia „24 10”, co oznacza osobę objętą dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wraz ze swoim zgłoszeniem osoba dobrowolnie ubezpieczona powinna zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny na formularzu ZUS ZCNA.

Osoba zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązana do złożenia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Deklaracja rozliczeniowa powinna być składana za każdy miesiąc kalendarzowy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, nawet gdy nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego miesiąca. W wypadku rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWUA.

Wysokość miesięcznej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% zadeklarowanej kwoty miesięcznego dochodu. Wysokość dochodu nie może być jednak niższa od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Wysokość tego wynagrodzenia jest ogłaszana przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: styczeń, luty, marzec 2014 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 360,54 zł.

Warto wiedzieć
Osoba ubezpieczona dobrowolnie przestaje być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, rozwiązania umowy z NFZ (jednakże nie wcześniej niż z dniem dotarcia informacji o rozwiązaniu umowy) lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają w Polsce także niektórzy świadczeniobiorcy nieubezpieczeni w NFZ. Są to:

  • obywatele polscy mający miejsce zamieszkania w Polsce, którzy spełniają kryterium dochodowe przewidziane w ustawie o pomocy społecznej – na podstawie decyzji właściwego dla miejsca zamieszkania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  • obywatele polscy mający miejsce zamieszkania w Polsce, którzy nie ukończyli 18. roku życia,
  • kobiety mające polskie obywatelstwo, które są w okresie ciąży, porodu i połogu.
    Należy jednak pamiętać, że świadczenia te mają ściśle określony zakres (są związane z ciążą, porodem i połogiem) i mogą być udzielane przez ściśle określony czas. Wobec tego należy liczyć się z tym, że po porodzie i połogu pozostaje się bez prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Warto zatem rozważyć możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.
powrót

Oceń nas! Odpowiedz na kilka pytań i pomóż nam udoskonalić treści Powrotnika.

  

Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?