Powrót

Osoba fizyczna zatrudnia cudzoziemca

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-09

Czy nie zakładając działalności gospodarczej osoba fizyczna może zatrudniać cudzoziemców? Jakie ma obowiązki? Jakich formalności musi dopilnować? Sprawdź!

Pomoc domowa, opiekunka do dziecka, opiekunka osoby starszej, ogrodnik – to stanowiska, na których coraz częściej zatrudniani przez osoby fizyczne są obywatele takich krajów jak Białoruś, Ukraina czy Rosja. Procedura zatrudniania cudzoziemców przybywających z określonych krajów jest uproszczona, nadal jednak pojawiają się wątpliwości co do obowiązków pracodawcy.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – zmiany

Z początkiem 2018 roku przepisy dotyczące zatrudniania obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Mołdawii oraz Gruzji zostały znowelizowane. Oświadczenie rejestruje w powiatowym urzędzie pracy pracodawca, najpierw jednak powinien dokonać opłaty w wysokości 30 zł.

Na podstawie zarejestrowanego oświadczenia cudzoziemiec może wykonywać pracę przez maksymalny okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12, czyli maksymalny okres, przez jaki cudzoziemiec może wykonywać pracę na podstawie oświadczeń, pozostał bez zmian.

Zmieniła się natomiast procedura rejestracji oświadczeń. Pracodawca ma obecnie obowiązek, w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca, zawiadomić pisemnie o tym fakcie urząd pracy. Z kolei, jeśli cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia, pracodawca również powinien poinformować o tym urząd pracy. W takiej sytuacji należy przekazać tę informację w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, określonego w ewidencji oświadczeń.

Również sposób zliczania okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia został doprecyzowany. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ustalając, przez jaki okres cudzoziemiec wykonywał pracę na podstawie oświadczenia, bierze się pod uwagę okresy, na jakie oświadczenie zostało zarejestrowane. Stąd tak ważne jest, aby pracodawca pamiętał o swoich obowiązkach, dotyczących przekazywania informacji o podjęciu lub też przeciwnie - niepodejmowaniu pracy przez cudzoziemca.

Osoba zatrudniająca cudzoziemca powinna także pamiętać o skopiowaniu dokumentu, który potwierdzi fakt, że cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu na terenie Polski. Kserokopie dokumentów pobytowych należy dołączyć do akt osobowych danego pracownika.

Zawarcie umowy

Gdy oświadczenie zostanie już zarejestrowane, a cudzoziemiec przebywa w Polsce, do obowiązków względem urzędu pracy dochodzą jeszcze ogólne obowiązki wynikające z samego faktu zatrudnienia pracownika.

Najpóźniej pierwszego dnia wykonywania przez cudzoziemca pracy w Polsce pracodawca powinien podpisać z tą osobą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Warunki zatrudnienia ujęte w zawartej umowie powinny odpowiadać tym, wskazanym w  oświadczeniu.

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Pracodawca jest również zobowiązany zgłosić pracownika do ZUS. Należy tego dokonać w terminie 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy – w przypadku umowy o pracę. A jeśli zawierana jest umowa-zlecenie na zgłoszenie pracownika do ZUS pracodawca ma 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania. Do obowiązków pracodawcy należy także comiesięczne odprowadzanie za cudzoziemca składek w należnej wysokości.

Podatek dochodowy

W sytuacji gdy cudzoziemiec zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę, pracodawca jest również zobowiązany odprowadzać z tytułu tej umowy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowany podatek dochodowy.

Identyczne obowiązki nałożone są na podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, gdy podmiotem tym jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Osoba zatrudniająca cudzoziemca powinna także pamiętać o skopiowaniu dokumentu, który potwierdzi fakt, że cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu na terenie Polski. Kserokopie dokumentów pobytowych należy dołączyć do akt osobowych danego pracownika.

Zatrudnienie cudzoziemców na podstawie oświadczenia jest procedurą uproszczoną, jednak niezależnie od tego, w jaki sposób praca cudzoziemca została w Polsce zalegalizowana, pozostałe obowiązki podmiotu powierzającego zatrudnienie pozostają bez zmian.

Agnieszka Juźwiuk (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych


Zobacz podobne artykuły:

 • Kiedy nie stracisz statusu osoby bezrobotnej pomimo odmowy przyjęcia oferty pracy?
  Zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna oprócz praw, ma także obowiązki. Jednym z nich jest przyjmowanie skierowań do pracy. Konkretnie są to skierowania na rozmowy kwalifikacyjne, a nie stricte do pracy.

 • Dofinansowanie zatrudnienia z urzędu pracy
  Pracodawco, potrzebujesz dofinansowania do zatrudnienia nowego pracownika? Sprawdź ofertę urzędu pracy i wybierz dofinansowanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy!

 • Czy jestem ubezpieczony?
  Sprawdź, kiedy możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej!

 • Zatrudnianie osób pozbawionych wolności
  Na rynku pracy coraz trudniej o pracowników. Pracodawcy poszerzają więc krąg poszukiwań kandydatów do pracy. Coraz częściej upominają się też o osoby pozbawione wolności. Sprawdź, jak wygląda zatrudnienie osób skazanych i jakie korzyści z tego płyną!

 • Potrącenia z wynagrodzenia
  Wzrost minimalnego wynagrodzenia skutkuje zmianą wysokości potrąceń. Sprawdź, ile można potrącić z umowy o pracę, ile z emerytury, a ile z umów cywilnoprawnych.

 • Mity dotyczące urzędu pracy
  Obalamy mity dotyczące urzędu pracy. Sprawdź, czy dobrze myślisz!

 • Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy
  Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, należy być zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Czy zatem ciąża uniemożliwia rejestrację w urzędzie pracy?

 • Zasiłek dla bezrobotnych w 2018 r. – komu przysługuje i w jakiej wysokości
  Sprawdź, czy przysługuje Ci prawo do zasiłku oraz w jakiej wysokości jest wypłacany w tym roku!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.