Powrót

UP m.st. Warszawa - Dotacje na założenie firmy

Urząd Pracy m.st. Warszawa w terminie 26.03.2018 r. – 30.03.2018 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, spełniające łącznie poniższe kryteria:
  1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30. roku życia).
  2. Osoba bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy.
  3. Osoba bezrobotna z przygotowanym Indywidualnym Planem Działania.
  4. Osoba nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne – publiczne lub niepubliczne – w trybie stacjonarnym, tj. na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/ studiów wyższych lub doktoranckich).
  5. Osoba bezrobotna nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25. roku życia) musi otrzymać wsparcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Urzędzie.

Planowane jest przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 200 osób.

Każda osoba zainteresowana złożeniem wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przed jego złożeniem musi mieć przygotowany Indywidualny Plan Działania.

W tym celu należy zgłosić się do pośredników pracy w Urzędzie przy:

  • ul. Ciołka 10a pokoje 202, 203, 204, 205, 212, 213, 215, 216, 217,
  • ul. Grochowska 171b stanowiska 2-12, 14-17.

Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu) w kancelarii Urzędu (w godzinach 8.00-15.00) przy ul. Ciołka 10 a lub przy ul. Grochowskiej 171 b w Warszawie.

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy we wskazanym powyżej terminie, nie może przekroczyć 16 000 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy).

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. Umożliwi to sprawdzenie, czy jesteście Państwo osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków. Ponadto zmniejszy to ryzyko popełnienia błędów podczas wypełniania wniosku.

W chwili składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób zakładający pełną gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Przygotowany Wniosek powinien:

  • być spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
  • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
  • być mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał i swoich na nim możliwości i ograniczeń).

Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawa, 13.03.2018

 


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.