Powrót

PUP Bytów - Dotacje na założenie firmy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

Nabór wniosków prowadzić będziemy w ramach:

  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim III";
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia w powiecie bytowskim III";
  • Funduszu Pracy.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach ww.  programów wynosi 22 000 zł brutto.

Nabór wniosków prowadzić będziemy w terminie 17.05.2017 r. - 1.06.2017 r.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć kompletny wniosek na obowiązującym druku
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 (pokój nr 13) lub w Filii w Miastku, ul. Gen. Sikorskiego 1 (pokój nr 13). W przypadku przesłania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego, a data i godzina wpływu wniosku do PUP.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz kartą oceny merytorycznej wniosku.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 40 pkt.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 6 - Malwina Gierszewska, pokój nr 14, nr tel. 59 823 41 27.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, 19.05.2017


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.