Powrót

Dodatek aktywizacyjny

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-04-04

Znajdź pracę i zyskaj 415 zł.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, oprócz form wsparcia mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze z tytułu aktywności na rynku pracy. Urząd może przyznać świadczenie pieniężne za podjęcie pracy.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny

Dodatek przysługuje zarejestrowanym osobom bezrobotnym z prawem do zasiłku, które podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy lub w wyniku skierowania przez doradcę klienta. Warunkiem otrzymania wsparcia w przypadku skierowania jest podjęcie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiana pracodawcy w trakcie pobierania dodatku nie wpłynie na jego utratę. Ważne, aby pomiędzy okresami zatrudnienia nie było przerwy. O zmianie należy poinformować urząd pracy.

Wysokość świadczenia

Wysokość dodatku to maksymalnie połowa 100 proc. zasiłku. Okres jego pobierania uzależniony jest od Twego zasiłku. W przypadku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy świadczenie przysługuje przez połowę okresu, w którym zasiłek by przysługiwał.

Osoby kierowane do pracy przez urząd otrzymają dodatek przez cały okres, w którym przysługiwałby zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż połowa 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatku nie dostaniesz, bo…

Nie każdy zarejestrowany bezrobotny pobierający zasiłek dla bezrobotnych może otrzymać omawianą nagrodę za podjęcie zatrudnienia. Świadczenie nie zostanie przyznane osobom, które podejmują pracę u pracodawcy, u którego pracowały bezpośrednio przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy lub praca będzie wykonywana za granicą u pracodawcy zagranicznego.

Urząd nie przyzna również dodatku w przypadku podjęcia zatrudnienia w ramach wsparcia z urzędu pracy, czyli w ramach: robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy.

Dodatku nie otrzymają również osoby, którym zostało przyznane prawo do zasiłku, ale jego wypłata nastąpi dopiero po 90 dniach od daty rejestracji. Jeśli otrzymasz dodatek i w trakcie jego przysługiwania pójdziesz na urlop bezpłatny, wypłata zostanie wstrzymana.

Jeśli spełniasz warunki, aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, złóż wniosek, to świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Wnioski dostępne są w siedzibach urzędów lub na ich stronach internetowych. Dokument wraz z kopią umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę, należy w oryginale złożyć w urzędzie pracy.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Zobacz podobne artykuły:

 • Kiedy nie stracisz statusu osoby bezrobotnej pomimo odmowy przyjęcia oferty pracy?
  Zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna oprócz praw, ma także obowiązki. Jednym z nich jest przyjmowanie skierowań do pracy. Konkretnie są to skierowania na rozmowy kwalifikacyjne, a nie stricte do pracy.

 • Dofinansowanie zatrudnienia z urzędu pracy
  Pracodawco, potrzebujesz dofinansowania do zatrudnienia nowego pracownika? Sprawdź ofertę urzędu pracy i wybierz dofinansowanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy!

 • Czy jestem ubezpieczony?
  Sprawdź, kiedy możesz korzystać z bezpłatnej opieki medycznej!

 • Zatrudnianie osób pozbawionych wolności
  Na rynku pracy coraz trudniej o pracowników. Pracodawcy poszerzają więc krąg poszukiwań kandydatów do pracy. Coraz częściej upominają się też o osoby pozbawione wolności. Sprawdź, jak wygląda zatrudnienie osób skazanych i jakie korzyści z tego płyną!

 • Praktyki absolwenckie
  Sposób na zdobycie doświadczenia zawodowego

 • Mity dotyczące urzędu pracy
  Obalamy mity dotyczące urzędu pracy. Sprawdź, czy dobrze myślisz!

 • Dofinansowanie działalności gospodarczej z urzędu pracy
  Myślisz o założeniu firmy? Chcesz otrzymać dotację na ten cel? Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać, żeby uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy oraz kiedy urząd może odmówić przyznania dotacji!

 • Wsparcie z urzędu pracy osób samotnie wychowujących dziecko
  Samotnie wychowujesz dziecko? Sprawdź, na jakie wsparcie z urzędu pracy możesz liczyć!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.