Powrót

Czynniki uniemożliwiające rejestrację w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-03-06

Kiedy, pomimo braku pracy, nie możesz zarejestrować się jako bezrobotny.

Rejestracja w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej wymaga spełnienia kilku warunków. Brak zatrudnienia nie oznacza, że można zarejestrować się w urzędzie i korzystać ze wsparcia. Należy pamiętać, że jednym z warunków jest zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia. Ustawa, oprócz zatrudnienia, zawiera kilka czynników zamykających drogę do urzędu.

Kontynuacja zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie możesz zarejestrować się w urzędzie ze statusem bezrobotnego. Nie jesteś zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie oraz pobierasz świadczenie z ZUS, które później będzie uwzględniane przy prawie do zasiłku. Tak samo jak pobieranie zasiłku chorobowego, na prawo do rejestracji wpływa świadczenie rehabilitacyjne.

Renta

Z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowa, socjalna i rodzinna – wszystkie, oprócz tej ostatniej, uniemożliwiają rejestrację w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej. W przypadku renty rodzinnej, znaczenie ma jej wysokość. Jeśli nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia (1000 zł), rejestracja jest możliwa.

Umowa do dnia porodu i zasiłek macierzyński

Kobiety, którym umowa na czas określony została przedłużona do daty porodu, pomimo braku możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, są uprawnione do pobierania zasiłku z ZUS. Jeśli pobierają takie świadczenie, nawet gdy chciałyby wcześniej skorzystać z pomocy urzędu i wrócić do pracy, nie mogą rejestrować się jako bezrobotne w urzędzie.

Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem

Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych za osoby, które prowadziły działalność gospodarczą lub zleceniobiorcy, którzy zaprzestali aktywności zawodowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, z budżetu państwa mogą być odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Można to nazwać swego rodzaju urlopem wychowawczym. Jeśli zdecydujesz się na taki urlop, nie możesz zarejestrować się w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej.

Nieruchomość rolna

Właściciel nieruchomości rolnej, który w praktyce nigdy nie był rolnikiem i większość życia zawodowego przepracował na etacie, w przypadku utraty zatrudnienia nie może zarejestrować się jako bezrobotny. Właściciel, posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe, nie może uzyskać statusu bezrobotnego.

Wynajmujesz mieszkanie

Przychód z tytułu wynajmu mieszkania może wpłynąć na możliwość rejestracji. Zgodnie z przepisami osoba, która uzyskuje miesięcznie przychód przekraczający połowę minimalnego wynagrodzenia – 1000 zł, nie może zarejestrować się jako bezrobotny

A jeśli to małżonek wynajmuje? Dochody z majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą do majątku wspólnego, niemniej jednak małżonkowie mają możliwość skorzystania z prawa do rozliczenia całości dochodów przez jednego z nich. Muszą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Reasumując, w sytuacji małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, gdy nie złożono ww. oświadczenia, prawa do udziału w zysku obojga małżonków są równe, a zatem uzyskany przychód, np. z wynajmu mieszkania, powinien być podzielony na pół celem określenia, czy rejestracja jest możliwa.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.