Powrót

Czynniki uniemożliwiające rejestrację w urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-03-06

Kiedy, pomimo braku pracy, nie możesz zarejestrować się jako bezrobotny.

Rejestracja w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej wymaga spełnienia kilku warunków. Brak zatrudnienia nie oznacza, że można zarejestrować się w urzędzie i korzystać ze wsparcia. Należy pamiętać, że jednym z warunków jest zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia. Ustawa, oprócz zatrudnienia, zawiera kilka czynników zamykających drogę do urzędu.

Kontynuacja zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, nie możesz zarejestrować się w urzędzie ze statusem bezrobotnego. Nie jesteś zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie oraz pobierasz świadczenie z ZUS, które później będzie uwzględniane przy prawie do zasiłku. Tak samo jak pobieranie zasiłku chorobowego, na prawo do rejestracji wpływa świadczenie rehabilitacyjne.

Renta

Z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowa, socjalna i rodzinna – wszystkie, oprócz tej ostatniej, uniemożliwiają rejestrację w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej. W przypadku renty rodzinnej, znaczenie ma jej wysokość. Jeśli nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia (1000 zł), rejestracja jest możliwa.

Umowa do dnia porodu i zasiłek macierzyński

Kobiety, którym umowa na czas określony została przedłużona do daty porodu, pomimo braku możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, są uprawnione do pobierania zasiłku z ZUS. Jeśli pobierają takie świadczenie, nawet gdy chciałyby wcześniej skorzystać z pomocy urzędu i wrócić do pracy, nie mogą rejestrować się jako bezrobotne w urzędzie.

Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem

Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych za osoby, które prowadziły działalność gospodarczą lub zleceniobiorcy, którzy zaprzestali aktywności zawodowej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, z budżetu państwa mogą być odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Można to nazwać swego rodzaju urlopem wychowawczym. Jeśli zdecydujesz się na taki urlop, nie możesz zarejestrować się w urzędzie pracy ze statusem osoby bezrobotnej.

Nieruchomość rolna

Właściciel nieruchomości rolnej, który w praktyce nigdy nie był rolnikiem i większość życia zawodowego przepracował na etacie, w przypadku utraty zatrudnienia nie może zarejestrować się jako bezrobotny. Właściciel, posiadacz samoistny lub zależny nieruchomości przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe, nie może uzyskać statusu bezrobotnego.

Wynajmujesz mieszkanie

Przychód z tytułu wynajmu mieszkania może wpłynąć na możliwość rejestracji. Zgodnie z przepisami osoba, która uzyskuje miesięcznie przychód przekraczający połowę minimalnego wynagrodzenia – 1000 zł, nie może zarejestrować się jako bezrobotny

A jeśli to małżonek wynajmuje? Dochody z majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą do majątku wspólnego, niemniej jednak małżonkowie mają możliwość skorzystania z prawa do rozliczenia całości dochodów przez jednego z nich. Muszą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Reasumując, w sytuacji małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, gdy nie złożono ww. oświadczenia, prawa do udziału w zysku obojga małżonków są równe, a zatem uzyskany przychód, np. z wynajmu mieszkania, powinien być podzielony na pół celem określenia, czy rejestracja jest możliwa.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Zobacz podobne artykuły

  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.